+905325266588
bilgi@tezmerkezim.net

Tezsiz Yüksek Lisans proje konuları neler olabilir

Tezsiz yüksek lisans proje konuları neler olabilir? Yüksek lisansını tezsiz olarak yapan öğrenciler proje konusu bulmakta zorluk yaşamaktadır. Bu yazıda birçok proje konusu örneğini sizinle paylaşmak istiyorum

Tezsiz Yüksek Lisans proje konuları neler olabilir

Tezsiz yüksek lisans proje konuları

Proje konu örneklerini bir araya getirdik. İşletme, eğitim yönetimi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği, muhasebe denetimi, iktisat, sağlık yönetimi, uluslararası ilişkiler ve diğer tezsiz konular için detaylı konu örneklerini bulabilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği tezsiz yüksek lisans proje konuları için bunları seçebilirsiniz

Sosyal Bilimler Tezsiz yüksek lisans proje konuları

 • 15 Temmuz Sonrası Türkiye İngiltere İlişkileri
 • 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Seramik Sektörünün Yeri
 • 1990 Sonrası Yaşanan Ekonomik Krizler ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
 • 2000 Yılı Sonrası Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörüne Etkileri
 • 2000’li Yıllarda Yunanistan’ın Geçirdiği Ekonomik Krizlerin AB İle Olan İlişkilerine Etkileri
 • 2003 Sonrası Avrupa Birliğine Giren Ülkelerle Türkiye’nin Ticari ve Ekonomik İlişkileri
 • 2008 Finansal Krizi ve Türkiye Yansıması.
 • 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Kobilere Etkileri
 • 2008 Küresel Kriz Sırasında Türkiye’de Uygulanan Para ve Maliye Politikaları
 • 6360 Sayılı Kanun Büyükşehir Belediyelerine Ekonomik Etkileri Bursa Büyükşehir Örneği
 • AB Sürecinde Mülteci Sorunu

Sosyal Bilimler yüksek lisans proje konuları

 • Akıllı Telefon Özelliklerinin Kuşaklar Tarafından Tercih Özellikleri, X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırılması
 • Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Yerel Yönetimde Bir Uygulama
 • Amerika’nın Ortadoğu politikası.
 • Arap Baharı öncesi ve sonrasında Türkiye’nin Suriye politikasının çatışma–çözümleme teorileri ile incelenmesi.
 • Arap Baharı Sonra Türkiye-Rusya İlişkileri
 • Arap Baharı sonrası Suriye’deki siyasal gelişmeler.
 • Arap Baharı Sonrası Türk Amerikan İlişkileri
 • Arap Baharının Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi
 • Atatürk Dönemi Milliyetçilik Politikaları
 • Avrupa Birliğ’nin Ortak Kimlik Sorunu ve Avrupa Birliği Kimliğinin İnşası
 • Avrupa Birliği kapsamında hizmette yerellik (subsidiarite) ve Türkiye açısından yerellik ilkesi.
 • Avrupa Birliği Ortak Dış Güvenlik Politikaları ve Türkiye
 • Avrupa Birliğinin Kırım’a Bakış Açısı
 • Banka Kredileri, Kredilendirme Süreci ve Türkiye’deki Banka Kredilerinin Genel Analizi (2002 Yılı Sonrası Kredi Analizi)
 • Bankacılık Krizleri 1994-1995 ve 2000-2001 dönemleri Türkiye Örneği.
 • Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları
 • Başlangıçtan Günümüze AB Müktesebatında Sürdürülebilir Kalkınma Çevre Konusu ve Çevre Koruma Düzenlemesinin İncelenmesi
 • Belediyelerde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir Araştırma ve Osmaneli Belediyesi Örneği
 • BİEN Yapı Ürünleri A.Ş’nin Muhasebe-Finans Departmanında İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ve İç Kontrol Sisteminin Denetimi Üzerine Bir Araştırma

Tezsiz Sosyal Bilimler yüksek lisans proje konuları

 • X Belediyesi Dış Kaynak Hizmet Alımı ve Çözüm Önerisi
 • X Emniyet Müdürlüğünde Personelin Verimliliğini artırmak
 • X Mermer Sektörünün Porter’ın 5 Güç Modeline Göre Rekabetçilik Analizi
 • Bilişim Sektöründe Geri Kazanım Lojistiği (Milli eğitim Uygulaması)
 • Bursa Otomotiv Sanayisinin 2007-2016 Yılları Arasındaki Dış Ticaretinin, Türkiye Dış Ticareti İçerisindeki Yeri
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası.
 • Çalışanların bilgi teknolojilerinin Güvenliği hakkındaki bilgileri (Bilgi Teknolojileri Güvenliği)
 • Çalışma Hayatında Stres Performans İlişkisi Üzerine Bir Uygulama.
 • Çevre Muhasebesi ve Mamül Yaşam Seyri İlişkisi
 • Demografik Faktör İle Mobbing Bileşenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: X Defterdarlığında Bir Araştırma
 • Dış Kaynak Kullanımının Artıları ve Eksileri; Bir Kamu Kurumunda İaşe Hizmetlerinin Projelendirilmesi Çalışması
 • Dış Ticaret Kavramı ve Çimento sektörünün gelişimi ve mevcut durumu.
 • Doğal Taş Sektöründe Üretim ve Planlama Sürecinin İncelenmesi ve Bir Firma Örneği
 • Dönem Projesi Bilgisi
 • Döviz Kurunun Dış Ticarete Etkisi
 • Dünyada ve Türkiye’de Katılım Bankacılığı
 • E Ticaretin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
 • Ekonomik Krizler ve Sigorta Sektörü; Türkiye örneği.
 • Emek Yoğun Üretim Ünitelerinde Endüstri 4.0 Dönüşümünün Verimliliğe Etkisinin İncelenmesi
 • Emlak Sektörü Açısından Yenilik Yönetiminin İncelenmesi
 • Emniyet Teşkilatı Tarafından Terörle Mücadele Yöntemi Seçiminde Çok Değişkenli Bir Karar verme Yaklaşımı
 • Eneji Sektöründe Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Enerji Verimliliği Stratejik Planlama Süreci.
 • Ermeni sorunu ve sözde soykırım iddiaları.
 • Etik ; Liderlik[CTE Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında (Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik) Üstdüzey Yöneticilerler Bir Araştırma]

Yüksek lisans tezsiz Sosyal Bilimler proje konuları

 • Etnik Kimliğe Dayalı Grupların Çalışma Hayatına Katılmasına Yönelik Bozüyük İlçesinde Bir Araştırma
 • FED’in Uyguladığı para politikalarının Türkiye’de finansal sektör üzerindeki etkileri.
 • Finansal Küreselleşme ve Yoksulluk
 • Gayrimenkul Sektöründe Arz ve Talep Düzeyini Etkileyen Etmenler; Eskişehir İlinde Bir Araştırma
 • Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Etkileri
 • Gümrüklerde Giriş-Çıkışların Ekonomiye Katkısı Türkiye Örneği
 • Hasta Haklarının Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanması ve X Devlet Hastanesi Örneği (17.10.2014 Tarih ve 124/10-b sayılı EYK)
 • Havacılık sektöründe teknolojik hizmet inovasyonu uygulamalarının müşteriler tarafından algısı
 • İhracatın Yapısal Analizi: X Örneği
 • İnsan Kaynakları Muhasebesi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Planlama ve İhtiyaç Analizlerinin İncelenmesi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Esnek Çalışma Modeli
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi; İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir örnek
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderliğin Rolü ve Önemi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 • İnsan kaynakları Yönetiminde Stratejik Planlama
 • İslamcılığın Tarihsel Analizi ve Türkiye İslamcılığının Kürt Sorununda Yaklaşım Farklılıkları
 • İsrail’in Güvenlik Stratejileri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının KOBİ’lere Etkileri ve X Mermer Sektöründe Bir Uygulama
 • İşletme Yönetiminde Liderlik Kavramı
 • İşletmelerde Finansal Krizin Aşılmasında İflasın Ertlenemesi Sürecinin İncelenmesi
 • İşletmelerde Motivasyon Kavramı ve Farklı Motivasyon Uygulamaları
 • İşletmelerde Öğrenen Organizasyonlar ve Güncel Uygulamalar
 • İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 • İşletmelerde Yönetim Fonksiyonlarının İncelenmesi
 • İzlenen Pazarlama Stratejilerinin PTT Kargo’nun Algılanan İmajına Etkisi: X İlinde Bir Uygulama

Sosyal Bilimler yüksek lisans proje konuları

 • Kamu Çalışanlarının İnternette Mahremiyet Tutumu: Bursa Valiliği Üzerine Bir Çalışma
 • Kamu Hastaneleri birliklerinde Kurum Karneleri Göstergelerinin Etkinliği; X örneği
 • Kamu kurumlarında iç denetim sistemindeki değişimlerin değerlendirilmesi.
 • Kamu Kurumlarında Örgütsel Hafıza Kaybının İncelenmesi ve X Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği
 • Kamu kurumlarında performans yönetimi için Balanced Scorecard sistemi ve bir uygulama
 • Katılım Bankacılığı ve Türkiye Yansımaları
 • Katılım Bankaları ile Mevduat Bankaları Arasındaki Farklar (Karşılaştırmalı Yöntem ile)
 • Katılım Bankalarında Aktif-Pasif Yönetimi
 • Katılımcı Yönetim Uygulamalarının Banka Çalışanlarının İş Tatminine ve Banka Müşterilerinin Algıladıkları Hizmet Kalitesine Etkileri.
 • Kişisel İtibar Mı? Kurumsal İtibar Mı? Osmaneli Belediyesi Örneği
 • Kitle İmha Silahları İçerisinde Biyolojik Silahların Yeri ve Önemi
 • Klasik Satın Alma İle Modern Satın Alma Arasındaki Teorik Farklar-Seanit Örneği
 • Kobi Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim Kurulu Yapılarının Kurumsal Yönetim Kapsamında İncelenmesi.
 • Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kriz Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 • Kurumsal Kaynak Planlamasının (ERP) İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Çimento Sektöründe Bir Uygulama
 • Kurumsal Kredilerde Takip Süreci ve İşleyişi
 • Kurumsal Yönetim Açısından Adli Muhasebe ve Muhasebe Etik Kurallarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 • Küçük İşletmelerde Çalışma Ahlakı ve İş Kültürü Kapsamında X Küçük Sanayi Sitesini İncelenmesi.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Büyüme Stratejileri ve 6102 Sayılı Ticaret Kanunun Kobilere Sağladığı Avantajlar
 • Küresel Şirketlerde İnsan Kaynaklar Yönetimi
 • Lojistik Faaliyetlerinden Bakım Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Eczacıbaşı A.Ş. Örneği
 • Lojistik İşletmelerinde Lojistik Maliyetlerinin Muhasebe Standartları Kapsamında Hesaplanması
 • Maden İşletmelerinde Çevreci Muhasebe Uygulamaları: Özel Bir Maden Ocağı İşletmesi Örneği
 • Madencilik Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri: 2000 Sonrası Dönem
 • Mermer İşletmelerine Yönelik Maliyet sistemi, Tasarımı ve bir İşletmede Uygulama.
 • Mısır’ın Arap Baharı Deneyimine Türkiye’nin Yaklaşımı
 • Milli Görüş Geleneğinin Filistin Meselesine Bakışı
 • Mobil Uygulamaların Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Hopi ve Zubizu Örneği
 • Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Mesleğini İcra Ederken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Muhasebe Ölçüm Süreci ve Ölçüm Esaslarının Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi ve Finansal Tablolara Etkileri
 • Mültecilerin Tüketim Alışkanlıkları ve X İlinde Bir Uygulama
 • Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Bir Zincir Mağaza Örneği

Sosyal Bilimler Tezsiz yüksek lisans proje konu başlıkları

 • Müşterilerin Kalite Algısı ve Halkla İlişkiler Uygulamalarının Müşteri Memnuniyet Düzeyine Etkisi.
 • Öğrencilerin Gözünde Dersanelerin Temel Liseye Dönüşümünde Verimlilik Algısı
 • Örgütlerde İş Analizi ve X Devlet Hastanesinde Bir Uygulama
 • Örgütlerde Ortaya Çıkan Çatışma Türleri ve Bu Çatışmaları Önlemeye Yönelik Yapılan Çözüm Önerileri
 • Örgütsel Adaletin Adliye Çalışanları tarafından algılanması üzerine bilr çalışma.
 • Örgütteki Algılanan Etik İklimin Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma.
 • Personelin hizmet içi eğitime alınmasında öncelik sırasını belirleyen Kriterler: X Defterdarlığında bir uygulama
 • Profesyonel orduya geçiş çalışmaları ve sonuçları.
 • PTT’nin Verdiği Bankacılık Hizmetlerinde Algılanan Kurum İmajını Etkileyen Faktörler: Eskişehir İlinde Bir Uygulama
 • Raylı Sistemlerin Lojistik Uygulamalarda Örneği
 • Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve Tükenmişlik Sendromu arasındaki etkileşim
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısını Öğrenmeye Yönelik Bir Çalışma: X İli 112 Çalışanları Örneği
 • Sağlık Organisazyonlarında Dengeli Performans Ölçüm Sistemi (Blanced Scorecard)
 • Satış Sonrası Hizmetlerde Kalite Fonksiyon Göçerimi.
 • Sınıf Öğretmenlerinin verimlilik artışının sağlanması için bir öneri: X ili uygulaması.
 • Siyasi Oluşumlarda Vizyon Yönetim Sürecinin İncelenmesi
 • Soğuk savaş sonrası dönemde Rusya’nın dış politikası, yakın çevre ve Orta Asya.
 • Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Rusya İlişkileri
 • Sosyal Medya Yoluyla Pazarlama İletişimi Süreci ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Pazarlamasına İlişkin Tutumlarına Yönelik Araştırma
 • Sosyal Normların Marka İmajına ve Tüketici Tercihine Etkileri: Yemen Kahvesi Örneği
 • Sosyal Pazarlama ve Önemi
 • Tam Zamanlı Üretim Sisteminde Tedarike Yaklaşımı: Sançim Örneği
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Hizmetleri Kullanımı
 • Temel Hükümet Sistemlerinin Kavramsal Analizi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Karşılaştırılması
 • Temel Kurumsal Yönetim ilkelerinin ülkemizde kamu mali yönetim sistemine yansıması
 • Terörizm ve Terör Örgütlerinin Eleman Kazanma Yöntemleri; PKK Örneği.
 • Terörizmin turizm sektörüne etkileri ve çözüm önerileri.
 • Tıbbi Atık lojistiği (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Tıbbi Atık Lojistiği)
 • Ticari Bankacılıkda Kredilendirme Süreci ve Kredi Risk Yönetimi
 • Ticari Dışa Açıklık ve Çevresel Boğulma İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
 • Ticari Kredilerde Kredilendirme Süreci ve Kredi Risk Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimine Uygun Kullanıcı Merkezli Kütüphane önerisi
 • Tüketici Çevre Duyarlılığının Yapı Marketlerde Satılın İç ve Dış Cephe Boyalarının Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisi
 • Tüketicilerin Geleneksel Medya Reklamlarına ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Araştırma
 • Türev Ürünlerin Dış Ticarette Kur Riskine Etkisi.
 • Türk Kalıp Sektöründe Metal İşleme Teknolojilerinin Seçiminde Rol Oynayan Faktörler
 • Türk Katılım Bankacılığında Fon Kullandırma Yöntemleri
 • Türk modernleşmesi sürecinde kadının konumu (yeniden inşası)
 • Türkiye Gıda Ürün İmalat Sektörü Getirileri ile Yumurta Fiyatları Arasındaki İlişkinin Analizi
 • Türkiye İle Asya Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaretin Yapısal Analizi
 • Türkiye ve İran’ın Arap Baharı’na yaklaşımının karşılaştırılmalı analizi.
 • Türkiye’de 1980 Sonrası Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
 • Türkiye’de 1980 Sonrası Seçim Sonuçlarının Karşılaştırmalı Ekonomi Politik Değerlendirmesi
 • Türkiye’de 2000-2001 Finansal Krizleri ve Bankacılık Piyasasında Yapılan Düzenlemeler
 • Türkiye’de Dış Borç Yapısı ve Dış Borçların Etkileri (2000 Sonrası Dönemde Dış Borçların Analizi)
 • Türkiye’de E-Finans İşlemleri ve Global Rekabet Düzeyi
 • Türkiye’de Kadınlarının İşgücüne Katılımının Ekonomi Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Türkiye’de Kâğıt ve Ambalaj Sektörünün Türk İmalat Sanayi İçindeki Yeri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Türkiye’de Otomotiv Sektörünün Rekabet Gücünün İncelenmesi
 • Türkiye’de Serbest Bölgelerin Ekonomik Kalkınmaya Katkısı.
 • Türkiye’de Terör Örgütlerinin Eleman Kazanma Yöntemleri: DHKP-C ve IŞİD Örneği

Yüksek lisans proje konuları sosyal Bilimler Tezsiz

 • Türkiye’de turizm sektörünün ekonomiye katkısı.
 • Türkiye’de Yerel yönetimler ve demokratikleşme sürecinde İl Özel İdareleri.
 • Türkiye’nin Emek Yoğun Mallarda Rekabet Gücü ve BRİC Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Analizi
 • Türkiye’nin Sınır Güvenliği ve Sorunları
 • Türkiye’nin Suriye Politikası
 • Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikasının Dönüşümünde Küreselleşmenin Etkisi
 • Türkiyede Cari Açık Sorunu ve Cari Açığı Gidermede Kullanılabilecek Politikalar
 • Türkiye’de Dş Ticaret Açığı ve Yenilenebilir Enerji
 • Türkiye’de Kadın İstihdamını Artırmada Uygulanan Sosyal Güvenlik Politikaları
 • Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Finansal Performansları açısından Bankacılık Sektörü ile Karşılaştırması.
 • Türkiye’de Özel Sektör Borç Yapısı ve Etkileyen Etmenler: 2000 Sonrası Dönem
 • Türkiye’de Savunma Sanayii’nin Gelişimi ve Savunma Harcamalarının Makro Ekonomik Etkileri.
 • Türkiyedeki Lojistik Sektörünün Dış Ticaret etkileri
 • Türkiyenin Dahili İşlem Rejimi Kapsamında Buğday İthalatı İle Un İhracatı Arasındaki İlişki
 • Türkiye-Rusya İlişkileri; İlişkilerin Türkiye’nin Coğrafyasına Etkileri
 • Türkiye-Suriye İlişkilerinde Rusya Faktörü
 • Türk-Rus İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış ve Rus Basınında 15 Temmuz Darbe Girişiminin Yansımaları
 • Ulusal Güvenlik Stratejisinde Değişen Güvenlik Kavramı ve Siber Savaş
 • Uluslararası Hukuk Çerçevesinde İnsani Müdahale ve Suriye
 • Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları; Gelişimi,Yansımaları ve Etkileri
 • Uluslararası Ticarette Pazar Riskleri ve Çözüm Önerileri
 • Uzaktan Eğitimin Öğrenciler Tarafından Benimsenmesine Etki Eden Faktörler BŞEÜ Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Çalışması
 • Üniversite Şöförlerinin Görevlendirilmesinde Göreve Uygunluğu Belirleyen Faktörler
 • Üretim İşletmesinde Bakım- Onarım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı
 • Ürün yaşam seyri Maliyetlemenin Kurumsal Yönetim Açısından Değerlendirilmesi.
 • Vergi Daireleri ve Mali Müşavirlik Mesleği Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Yazılı Basın İşletmelerinde Örgüt Yapı ve Yönetim Şekillerinin İncelenmesi
 • Yazılım Sektörünün Ekonomik Açıdan Önemi ve Etkileri: Eskişehir Örneği
 • Yöneticilerin Karar Verme Sürecinde Bilişim Sistemlerinin Rolü ve X Merkez Okullarında Uygulama
 • Yönetim Desteği ve Yenilikçiliğin Altı Sigma Uygulamalarına Etkisi :Kaseri İli Örneği.
 • YURTKUR’un Sunduğu Hizmetler ve Bu Hizmetlerin Öğrenciler Tarafından Algılanması (X YURTKUR Örneği)
 • Yüksek Öğretim Kurumlarının Aktif Yaşlanmaya İlişkin Faaliyetleri; Dokuz Eylül Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Örnekleri
 • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminin Türk Finans Sistemine Olası Etkileri

Yönetim ve Organizasyon tezsiz proje konuları

 • 1. Stratejik İşbirlikleri ve KOBİ’lerde Stratejik İşbirliklerinin Performansa Etkisi
 • 2. Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojileri Kullanımı
 • 3. Franchising ve Hizmet İşletmelerinde Örnek Uygulamalar
 • 4. Joint Venture ve Türkiye’de Joint Venture Uygulamaları
 • 5. Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları
 • 6. KOBİ’lerde Yenilik Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 • 7. KOBİ’lerin Temel Finans Sorunları
 • 8. KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • 9. KOBİ’lerde Pazarlama Sorunları ve Örnek Uygulamalar
 • 10. KOBİ’lerde İhracat Sorunları ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

Yönetim ve Organizasyon tezsiz proje konuları Daha fazla örnek için tıklayın

İş sağlığı ve güvenliği tezsiz proje konuları

 1. ENDÜSTRİ 4.0 BİLEŞENLER VE İSG İLİŞKİSİ
 2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE GELİŞİMİ.docx
 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİMAN İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 4. isg bitirme projesi – bina inşaatlarında yüksekte ve iskele çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği
 5. İŞLETMENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGININ ÖRGÜTSEL STRES ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 6. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNDE (TUÇBİLEK TERMİK SANTRALI) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 7. tibbi labaratuvarlarda_isg.docx
 8. İSG TEZLİ- İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA MOTİVASYON.docx
 9. sağlık kurumlarında iş sağlıgı
 10. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARINDAKİ YÖNETİM HATLARININ ARAŞTIRILMASI VE ANALİZİ
 11. OHSAS 18001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ isg
 12. KONTEYNER LİMANLARINDA TEHLİKE VE RİSKLERİN analizi
 13. acil servis çalışanlarında isg.docx
 14. İKİTELLİ KERESTECİLER SİTESİ’NDE BULUNAN MOBİLYA ATÖLYELERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KAZALAR VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
 15. Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları ve Noksanlıkları

İş sağlığı ve güvenliği tezsiz proje konu başlıkları

 1. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARINDAKİ YÖNETİM HATLARININ ARAŞTIRILMASI VE ANALİZİ
 2. Tez Kömür Madeni Sektörü 2
 3. MERMER FABRİKASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE ÖRNEK RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 4. BAKIM ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 5. ÇAĞRI MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ
 6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATININ OFİS ÇALIŞANLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 7. GIDA ÜRÜNLERİ İMALATINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 8. İŞYERLERİNDE AYDINLATMA KOŞULLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 9. BİR ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN DEĞİŞİK BÖLÜMLERİNDE RİSK ANALİZİ VE İŞ KAZALARI
 10. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDE RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 11. SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 12. ATIK SU ARITMA TESİSİ ŞANTİYESİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI-UĞUR AYVAZ
 13. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI – GÜVENLİĞİ VE FİNE KİNNEY METODU KULLANILARAK RİSK ANALİZİ HAZIRLANMASI
 14. ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZLERİNDE (TRAFOLARDA) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 15. İş sağlığı ve güvenliği- Hijyen ve risk-yapılan (1)
 16. TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 17. OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 18. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI ŞANTİYE İŞÇİLERİNİN SOLUNUM FONKSİYON TESTİ PARAMETRELERİ VE HEMOGRAM DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ
 19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UNSURU OLARAK MOBBİNG
 20. Açık Ocak Madenciliğinde İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Değerlendirmesi

İSG tezsiz proje konu başlıkları

 1. DEMİR/ÇELİK ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARININ BELİRLENMESİ
 2. DÖNER VE RESTORANT İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE RİSK ETMENLERİ
 3. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA KOLU
 4. HAZIR BETON TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İŞ KAZALARININ AZALTILMASINDAKİ ÖNEMİ
 5. DÖKÜMHANELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (1)
 6. ÇELİK YAPILARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
 7. BİNA İNŞAATLARINDA YÜKSEKTE VE İSKELE ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 8. ISITMA SİSTEMLERİ İMALATINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRNEK RİSK ANALİZİ UYGULAMASI
 9. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA
 10. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ERGONOMİ
 11. YAPI İŞLERİNDE KULLANILAN KULE VİNÇLERLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 12. Mobbing Çalışan Kişiler Üzerinde Etkileri:Türk Hukuk Sisteminde Mobbing
 13. KATI ATIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 14. PLASTİK ÜRETİM TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 15. KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 16. YAPI, BİNA VE MİMARI PROJELERDE YANGIN GÜVENLİĞİ
 17. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINA YÖNELİK İSTATİKSEL KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL SEKTÖREL VERİLER

İş sağlığı ve güvenliği tezsiz proje konu önerileri

 1. “VARDİYALI ÇALIŞMALARDA VE GECE ÇALIŞMALARINDA OLASI
 2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
 3. sağlık kurumlarında iş sağlıgı
 4. hastanelerde isg
 5. 112 de ÇALIŞAN PERSONELLER DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENİLİĞİ UYGULAMALARI
 6. MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ İNCELENMESİ
 7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA AYKIRILIK SEBEBİYLE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN SORUNLAR

Eğitim yönetimi ve denetimi proje konuları

 1. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN TESPİT EDİLMESİ

Sağlık yönetimi tezsiz proje konuları

Muhasebe ve finansman tezsiz proje örnek konuları

 1. HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA
 2. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TÜRKİYEDE YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Muhasebe denetimi yüksek lisans proje konu örnekleri

 1. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE MERKEZ BANKALARI VE BAĞIMSIZLIKLARI
 2. EĞİTİM KURUMLARINDA DENETİM VE SÜREÇLERİ

İşletme yönetimi tezsiz proje konuları

 1. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE ETKİLERİ Yüksek Lisans Projesi
 2. TAŞINMAZ MAL DEĞERLEME YÖNETMELERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

İşletme tezsiz yüksek lisans proje konuları

 1. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
 2. Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı
 3. Bağımsız Denetimde Kalite
 4. Banka Muhasebesi
 5. Davranışsal Finans
 6. Dış Ticaret
 7. Döviz Piyasalarının Firmalara Etkisi
 8. Dünyada ve Türkiye’de Bilişim ve Ar-Ge’nin Gelişimi
 9. Entelektüel Sermaye
 10. Finansal Kiralama
 11. Finansal Krizler
 12. Finansal Okuryazarlık
 13. Finansal Tablolar Analizi
 14. Finansal Tablolarla Hileler
 15. İnovasyon ve İnovasyon Sistemleri
 16. İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Teknikleri
 17. İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama
 18. İş Etiği
 19. İşletmelerde Kriz Yönetimi
 20. İşletmelerde Lojistik Yönetimi
 21. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk
 22. İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing)
 23. KOBİ’lerde E-Ticaret Uygulamaları
 24. KOBİ’lerin Ekonomik Etkileri
 25. Kontrol ve İç Denetim
 26. Kurumsal Yönetişim
 27. Liderlik Davranışları
 28. Marka Yönetimi
 29. Muhasebe Bilgi Sistemi
 30. Muhasebe Denetimi
 31. Muhasebe Etiği
 32. Örgütlerde Kriz Yönetimi
 33. Örgütlerde Süreç Yönetimi
 34. Reklam Harcamalarının İşletme Performansına Etkisi
 35. Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler
 36. Sektörel Çalışmalar
 37. Şirket Birleşmeleri
 38. Tek Düzen Muhasebe Sistemi
 39. Turizm Pazarlaması
 40. Türev Ürünler
 41. Türkiye Ekonomisinin Dünya Ekonomisindeki Yeri
 42. Türkiye’de Elektronik Ticaret Uygulamaları
 43. Türkiye’de Şirket Yapıları
 44. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 45. Yatırım Projeleri

Tezsiz işletme proje örnek konular

 1. 2000 Yılında Yenilenen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları, Rekabetçi Avantajları Ve Bir Uygulama
 2. Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Sorunu
 3. Ar-Ge Yönetimi ve İşletmelerde Ar-Ge Yönetiminin Önemi
 4. Balanced Scorecard
 5. Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları
 6. Bilgi Çağında Bilgi Yönetimi Ve Öğrenen Örgütler
 7. Bilgi Çağında Bilgi Yönetimi-Bilişim Teknolojileri
 8. Çalışan İlişkileri Yönetimi ve Şirket Performansına Etkisi
 9. Dağıtım Kanalları ve KOBİ’lerde Dağıtım Kanalları
 10. Değerlendirilmesi
 11. Değişim Yönetimi ve Değişim Mühendisliği
 12. Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Örnek Uygulamalar
 13. Ekip Çalışması-Sürekli Gelişmesi İlişkisi
 14. Elektronik İşletmecilik Uygulamaları ve Türkiye’de Örnek Projeler
 15. Elektronik Pazarlama Faaliyetlerinin Marka İtibarı ve Bilinirliğine Etkisi
 16. Elektronik Ticaret Uygulamalarında Reklamın ve Alan Adının Önemi
 17. Etkin Finans Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi
 18. Franchising ve Hizmet İşletmelerinde Örnek Uygulamalar
 19. Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü
 20. Hayalgücü Mühendisliği
 21. Hizmet İşletmelerinde Bilişim Teknolojisi Ve Teknoloji Yönetiminin Stratejik Açıdan Kullanımı
 22. Hizmet İşletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümü
 23. Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
 24. Hizmet İşletmelerinde Yalın Üretim Uygulamaları
 25. Hizmet Sektöründe Performans Yönetimi ve Önemi
 26. ISO 9000 Kalite Yönetimi Ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri Uygulamalarının
 27. İdeal Büyüklüğe Erişme (Rightsizing) Uygulamaları
 28. İleri Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları
 29. İmaj Yönetimi Çalışmalarının Marka Bilinirliğine Etkisi
 30. İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Motivasyon
 31. İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderliğin Rolü Ve Önemi.
 32. İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Planlama
 33. İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Teknikleri
 34. İstatistiksel Kalite Kontrolünde Kullanılan Yöntemler
 35. İşletmelerde Kalitenin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar
 36. İşletmelerde Kıyaslama (Benchmarking) Uygulamaları ve Önemi
 37. İşletmelerde Krizleri Önlemede Ekip Çalışmasının Önemi
 38. İşletmelerde Kurumsal İtibar Yönetimi
 39. İşletmelerde Mobbing ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 40. İşletmelerde Modern Yönetim Teknikleri ve Performansa Etkisi
 41. İşletmelerde Performans Ölçümüne Yönelik Teknikler
 42. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi
 43. İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi
 44. İşletmelerde Yatırım Analizi Çalışmalarının Önemi ve Örnek Uygulamalar

İşletme tezsiz yüksek lisans proje konu önerileri

 1. Joint Venture ve Türkiye’de Joint Venture Uygulamaları
 2. Kalite Çemberleri Uygulamalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 3. Kalite Çemberleri ve Önemi:Örnek Uygulamalar
 4. Kalite Çemberlerinin İşletme Performansına :Etkileri
 5. Kamu Kurumlarında Performans Değerlemenin Önemi
 6. Kıyaslama-Sürekli Gelişme İlişkisi:Örnek Uygulamalar
 7. KOBİ’lerde Elektronik Ticaret Uygulamaları
 8. KOBİ’lerde Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Örnekler
 9. KOBİ’lerde İhracat Sorunları ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
 10. KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 11. KOBİ’lerde Modern Yönetim Teknikleri ve Örnek Uygulamalar
 12. KOBİ’lerde Pazarlama Sorunları ve Örnek Uygulamalar
 13. KOBİ’lerde Üretim Yönetimi
 14. KOBİ’lerde Verimlilik Artırma Teknikleri
 15. KOBİ’lerde Yenilik Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 16. KOBİ’lerin Temel Finans Sorunları
 17. Kriz Dönemlerinde Değişim Yönetimi Uygulamaları
 18. Kriz Dönemlerinde Finansal Yönetimin Önemi
 19. Kriz Dönemlerinde İç Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları
 20. Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
 21. Kriz Dönemlerinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi
 22. Kriz Dönemlerinde Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin Önemi
 23. Kriz Dönemlerinde Şirket Performansının Ölçümü
 24. Kriz Dönemlerine Yönlendirilmiş Strateji Ve Vizyon Yönetimi Ve Bir Uygulama
 25. Kriz Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 26. Kurumsallaşma ve Şirket Kültürünün Önemi
 27. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetim problemlerinin startejik planlama ile çözülmesi
 28. Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Problemlerinin Stratejik Planlama İle Çözülmesi
 29. Küreselleşme Ve Esnek Yönetim: Değişen İş Organizasyonları Üzerine Bir İnceleme
 30. Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojileri Kullanımı
 31. Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve İşletme Performansına Etkisi
 32. Modern Finans Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 33. Modern Pazarlama Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 34. Modern Performans Yönetimi Yaklaşımları
 35. Modern Üretim Teknikleri ve KOBİ’lerde Uygulamalar
 36. Modern Yönetim Teorileri ve Uygulamaları
 37. Motivasyon Kuramları ve Karşılaştırması
 38. Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Örnek Uygulamalar
 39. Müşteri Memnuniyetinin Ölçümüne Yönelik Çalışmalar
 40. Otomotiv Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları
 41. Öğrenen Organizasyonlar ve Örnek Uygulamalar
 42. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık
 43. Örgütlerde Değişim Yönetiminin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 44. Örgütsel Bağlılık Ve Motivasyon İlişkisi
 45. Performans Değerleme Çalışmalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 46. Performans Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 47. Satış Gücü Yönetimi ve İşletmelerde Satış Gücünün Artırılmasına Yönelik Uygulanan Teknikler
 48. Sosyal Pazarlama ve Önemi
 49. Sponsorluk Faaliyetlerinin Marka Bilinirliğine Etkisi
 50. Stratejik Bilgi Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi
 51. Stratejik Finans Yönetimi ve Denetiminin İşletmelerinin Yaşam Sürelerine Etkileri

Tezsiz yüksek lisans İşletme proje konuları

 1. Stratejik İşbirlikleri ve Dünyada ve Türkiye’de Örnek Uygulamalar
 2. Stratejik İşbirlikleri ve KOBİ’lerde Stratejik İşbirliklerinin Performansa Etkisi
 3. Stratejik İşbirlikleri ve Örnek Uygulamalar
 4. Stratejik Küçülme Uygulamaları
 5. Stratejik Planlamada Şirket Değerlerinin Önemi
 6. Stratejik Üretim ve Yönetim
 7. Stratejik Vizyon ve Önemi
 8. Stratejik Yönetim ve Planlama ve Örnek Uygulamalar
 9. Sürekli Geliştirme ve İyileştirme Çalışmalarının İşletme Performansına Etkileri
 10. SWOT Analizi ve Stratejik Yönetim
 11. Şirket Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
 12. Tanzim-Teşhir Yönetimi ve Parekende Sektöründe Tanzim-Teşhir Uygulamaları
 13. Tedarik Zinciri Yönetimi
 14. Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik Planlama
 15. Tedarik Zincirinin Tasarımında Modern Yaklaşımlar
 16. Tedarikçi Performans Değerlendirme Uygulamalarının Şirket Performansına Etkisi
 17. Teknolojik Değişimin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 18. Teknolojik İşbirliği, Önemi ve Şirket Performansına Etkileri
 19. Tekstil Sektöründe Dikey ve Yatay Entegrasyonlar ve Etkileri
 20. Tepkisel Üretim Sistemleri ve İşletme Performansına Etkileri
 21. Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Önemi
 22. Toplam Kalite Yönetiminde Müşteri Merkezlilik ve Önemi
 23. Türkiye’de E-Devlet Çalışmaları Ve Örnek Uygulamalar
 24. Türkiye’de Organizasyon Değişim ve Yeniden Yapılanma Faaliyetlerinin Önemi
 25. Uluslar arası Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
 26. Ücret Yönetimi Ve Motivasyon İlişkisi
 27. Ürün ve Süreç Yeniliği Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi
 28. Vizyoner Liderlik ve Örgütsel Motivasyon
 29. Yaratıcılık ve Yenilik Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi
 30. Yaşam Süresi Kavramı ve Türkiye’de İşletmelerin Yaşam Sürelerinin Artırılmasına Yönelik Teknikler
 31. Yatırım Kararlarının Alınmasında Hedef Pazar Stratejilerinin Önemi
 32. Yeni Yönetim Teknikleri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkisi
 33. Yenilik Yönetimi ve İşletmelerde Yenilik Yönetimi Uygulamaları
 34. Yenilik Yönetimi ve Yenilik Uygulamaları
 35. Yönetim Bilgi Sistemleri Ve Uygulamaları
 36. Yönetim Kuramları ve Günümüz Küresel Rekabet Ortamında Yansımaları
 37. Yönetim Kuramları ve Karşılaştırması

Tezsiz yüksek lisans proje konularını sürekli güncelliyoruz. Belirli sürelerde tekrar ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla İSG proje konusu için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?