+905325266588
bilgi@tezmerkezim.net

Tez nasıl yazılır örnekli anlatım

İçindekiler

Tez nasıl yazılır örnekli anlatım ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine tez yazım için bilgi vermeyi hedefledik. Bu şekilde tez örneğine bakarak siz de kendi tezinizi yazabilirsiniz.

Tez nasıl yazılır

Genel Kurallar, Görünüm Biçim nasıl olmalı

Tez ve dönem projesi yazma aşamasına gelen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yalnızca Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan bu tez yazım kılavuzunu kullanmaları, daha önce onaylanıp basılan herhangi bir tezi kesinlikle örnek almamaları konusunu önemle öğrencilerimize hatırlatırız.

Tez veya dönem projesi, yapılan çalışmanın ve çalışmayı yapanın niteliklerini yansıtan en somut bir belgedir. Tezler / Dönem Projeleri, hazırlanış amacına uygun bir içerik ve yapıda olmalı; dil ve anlatım yönünden okuyucu kitlesince kolayca anlaşılmalıdır.

Kâğıt Özelliği, Kâğıdın Kullanılış Biçimi Nasıl olmalı

Tez / Dönem Projesi, en az 80 gram A4 boyutunda birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Tez yazarken kâğıdın yalnızca tek yüzü kullanılmalıdır. Sayfa yapısı şu şekilde olmalıdır

Üst boşluk (top)            : 3 cm

Alt boşluk (bottom)      : 2.5 cm

Sol (left)                        : 4 cm

Sağ (right)                     : 2.5 cm

Yatay sayfa yapısının kullanılmasını gerektiren durumlarda tabloların/şekillerin sığdırılabilmesi için farklı ölçüler kullanılabilir. Ancak bu ölçüler sayfanın tüm kenarları için 2.5 cm’den az olamaz.

Metin Sayfalarının Düzenlenmesi Nasıl Olmalı

Bilgisayarda tez metni yazılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

Yazım Biçimi Nasıl Olmalı: Yazının tümü “Times New Roman” yazım karakterinde ve “12 punto”, dipnotlar ise “9 veya 10 punto” ölçüsünde olmalıdır. Gerektiği durumlarda, tablolar için aynı yazım karakterinde olmak kaydıyla 10 punto yazım ölçüsü kullanılabilir.

Satır Aralığ Nasıl Olur: Tez yazarken 1.5 satır aralığı ölçüsü kullanılmalıdır. Ancak gerektiği durumlarda, tablo, şekil ve özet için “tek satır” aralığı kullanılabilir.

Paragraflar Nasıl olması gerekir: Birinci dereceden başlıklarda (İçindekiler, Özet, Abstract, Kısaltmalar, Şekiller,

Çizelgeler ve Kaynaklar, Bölüm Başlıkları gibi ana başlıklar) 12, ikinci dereceden başlıklarda (alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında boşluk) 6 nk olmalıdır. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasındaki boşluk 6 nk olmalıdır. Bölümler, Özet, Sonuç, Kaynakça daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır.

Bir paragraf en az iki cümleden oluşmalıdır. Metin sola ve sağa hizalanmış (İki Yana Yaslı) olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları sol boşluk çerçevesi kenarından; paragraf başları, bu çerçevenin 1 cm, sağından başlamalıdır. Metnin sonuna tek satır gelmemelidir. Bunun için tez yazımına başlamadan önce bilgisayarda şu ayarın yapılması yeterlidir:

1997-2003 versiyonunda        : Biçim/paragraf-satır ve sayfa sonu-tek kalan satırları önle.

2007 versiyonunda                 : Sayfa düzeni-paragraf-satır ve sayfa sonu-tek kalan satırları önle.

Sayfa Numarası özellikleri nelerdir: Sağ alt köşeye sayfa numarası verilir. Bilimsel Etik Bildirimi, Tez Kabul ve Onay, Önsöz, Özet, Abstract, Kısaltmalar, Tablo Listesi, Şekil Listesi’ni belirten sayfalar (I, II, III, IV, V, …) şeklindeki Romen rakamları ile yazılır. Giriş sayfasına 1 numara verilir, fakat yazılmaz. Takip eden sayfalar 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılır.

 Kelime İşlem Yazılımı: Word for Windows

Dipnotlar: Tek satır aralığında yazılmalıdır

Tez Başlığı: Tez başlığı, tezin amacıyla uyumlu olmalıdır.

Bölüm Başlıkları Nasıl ayarlanmalı Tüm bölüm başlıkları (ana başlıklar) Times New Roman yazı karakteri, kalın (bold) tarzda, 14 punto ölçüsünde, büyük harflerle ve ortalanarak yazılmalıdır.

 Başlıklar / Bölüm Başlıkları (Birinci Düzey) / Alt Başlıklar: Tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıkları (birinci düzey başlıklar) yeni bir sayfadan başlar. Bütün sözcükler büyük harfle, koyu ve 12 punto boyutunda yazı karakteriyle yazılır, sol kenardan 1 cm içeriden başlamalıdır.

İkinci daha alt düzeydeki başlıklarda bütün sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan 1 cm içeriden hizalanır.

Sayfanın alt kısmına gelen alt başlıklardan sonra en az iki dolu satır olmalı, ya da metin yeni sayfadan başlanmalıdır.

 Tezde Anlatım Nasıl olmalı Her tez bilimsel bir araştırma raporudur. Bu nedenle, yazımda açık ve yalın bir anlatım tarzı benimsenmelidir. Paragraflarda fikir bütünlüğü bulunmasına ve paragraflar arası geçişlerde gerekli anlamsal bağlantıların kurulmasına özen gösterilmelidir. Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı imla kılavuzuna uyulması gerekmektedir.

Tez yazımında bilimsel bir dil kullanılmalıdır. Tezde birinci tekil (ben) ve çoğul (biz) kişi zamirleri yerine “araştırmacı(lar)” ve “yazar” gibi ifadeler kullanılmalıdır. Örneğin, tez yazan kişinin “yaptığım araştırmada” diyeceğine, “yapılan araştırmada” ya da “yazarın yaptığı araştırmada” sözlerini kullanması daha uygundur. Tezlerde “ülkemizde” sözü kullanılmamalı bunun yerine “Türkiye’de” sözü tercih edilmelidir.

Tezde bulunması gereken başlıklar nelerdir

Tezde bulunması gereken başlıklara ve bunlara ilişkin açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir:

 • Dış Kapak
 • Boş Sayfa
 • İç Kapak
 • İçindekiler
 • Bilimsel Etik Bildirimi
 • Tez Kabul ve Onay
 • Önsöz 
 • Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler
 • Abstract (İngilizce Özet ve Anahtar Kelimeler)
 • Kısaltmalar
 • Tablo Listesi
 • Şekil Listesi
 • Giriş
 • Metin (Bölümler)
 • Sonuç
 • Kaynakça
 • Ekler (varsa)
 • Özgeçmiş
 • Boş Sayfa
 • Arka Kapak

 Dış kapakta neler yazar:

Dış Kapakta kısaltmalar kullanılmamalıdır. Tezlerin sırt kısmında yukarıdan aşağıya doğru tezin adı ve yazarın ismi-soy ismi yer almalıdır.

Boş Sayfa

İç Kapakta neler olur

: Dış kapakta yer alan bilgilerin çoğu iç kapakta da yer almaktadır. Tez Türkçe dışında bir dille yazılmışsa o dille yazılan kapağa ek olarak Türkçe bir iç kapak da olmalıdır (Yani bu durumda toplam iki iç kapak olmalıdır). Ayrıca dış kapaktan farklı olarak, iç kapakta eğer tez projesini destekleyen kurum/kuruluş varsa onunla ilgili bilgi İl-Yıl yazısından önce eklenmelidir (bkz. EK-3). Tez çalışmasını destekleyen kurum/kuruluşun (Örnek; TÜBİTAK, BAP, AB vb.) desteği aşağıdaki örnekte verildiği şekilde belirtilmelidir.

Örnek 1:

Bu Tez, [Kurum Adı] tarafından sağlanan  [Proje No] nolu ödenek yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

Örnek 2:

Bu çalışma, [Bingöl Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi] tarafından [Proje No] nolu Yüksek Lisans Tez Projesi olarak desteklenmiştir.

İçindekiler Sayfası:

Tez çalışması içerisinde yer alan tüm başlıkların sayfa numaralarıyla birlikte yazıldığı sayfadır (bkz. EK-4).  

Bilimsel Etik Bildirimi Sayfası:

Tezde etik ilkelere uyulduğuna dair metin yer almalıdır (bkz. EK-5a ve EK-5b).

Tez Kabul ve Onay Sayfası:

Tezin her kopyasındaki kabul ve onay sayfası ıslak imzalar içermelidir. Dolayısıyla, tezlerde fotokopi vb. yollarla çoğaltılmış imzalı onay sayfaları kullanılmamalıdır. Kabul ve Onay sayfalarındaki imzalar için silinmeyen, siyah ya da mavi renkli kalem kullanılmalıdır (bkz. EK-6).

Önsöz Sayfası (varsa Teşekkür):

Zorunlu olmamakla birlikte tezlerde bir önsöz sayfasına yer verilebilir. Önsöz, tezin amacı, önemi ve kapsamı, gerekiyorsa tezin hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler konusunda çok kısa bilgilerin yanı sıra, tezin hazırlanmasında maddi, manevi katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları içerir. “Önsöz” ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında bırakılan boşlukların içinde kalan kısmın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalı ve önsöz metni en çok iki sayfa olmalıdır (bkz. EK-7).

Türkçe Özet Sayfası:

Özet, bir sayfayı aşmamalıdır. Özet içeriğinin yazımında 12 punto kullanılmalıdır. Bazı durumlarda 11 punto da kullanılabilir. Özet, tezin giriş bölümünde yer alan bazı paragrafların aynen kopyalanması veya bazı paragraflardaki ilk cümlelerin bir araya getirilmesinden oluşan bir kısım olmamalıdır. Özette tezin amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) ile bulguların çıkarımları kısa ve açık bir tarzda belirtilmelidir. Ancak bunlar başlıklar şeklinde verilmemelidir. “Anahtar Kelimeler” en az 3, en çok 5 tane olmalıdır. Anahtar kelimeler tezin içeriğini en iyi yansıtan kelimelerden seçilmelidir (bkz EK-8).

İngilizce Özet Sayfası (Abstract):

Türkçe özetin İngilizceye çevrilmiş halidir. Türkçe özette yer alan “Anahtar Kelimeler” ibaresi yerine İngilizce özette “Key Words” ibaresi kullanılmalıdır.Yazı puntosu Türkçe özetteki gibidir. Türkçe ve İngilizce dillerinin yapısındaki farklılıklar nedeniyle İngilizce/Arapça özetteki kelime sayısıyla Türkçe özetteki kelime sayısı birbirine eşit olmayabilir. Ancak, İngilizce-Türkçe veya Arapça-Türkçe özetlerin anlamsal açıdan aynı olmasına özen gösterilmelidir (bkz EK-9). Arapça, İngilizce tezlerde ikinci olarak Türkçe tez özeti eklenmelidir. Türkçe dışında yazılan tezler de, Türkçe tezlerde uyulması gereken kurallar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Kısaltmalar:

Zorunlu olmamakla birlikte, tez çalışmasında kullanılan kısaltmalar varsa bunlar ayrı bir sayfada özetlenmelidir.

Türkçe Bibliyografik Bilgiler
Bakınız Bkz.
Karşılaştırınız Karş.
Karşı görüş k.g.
Aynı eser/yer a.e.
Adı geçen eser a.g.e.
Adı geçen makale a.g.m.
Yazara ait son zikredilen yer a.y.
Eserin kendi içinde yukarıya atıf bkz. yuk.
Eserin kendi içinde aşağıya atıf bkz. aş.
Eserin bütününe atıf b.a.
Yayın yeri yok y.y.
Yayın tarihi yok t.y.
Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler vd.
Sayfa/Sayfalar s.
Editör/Yayına hazırlayan Ed. veya Haz.
Çeviren Çev.
Bilinmeyen tarih b.t.

Not: Tez Türkçe dışında hangi dilde yazılmışsa o dilin standart haline gelmiş kısaltmaları kullanılmalıdır.

Tablo ve Şekil Listesi Sayfası:

Tezde kullanılan tabloların (çizelgelerin), şekillerin (grafiklerin) ve fotoğrafların (resimlerin) sayfa numaralarıyla birlikte yazıldığı sayfa veya sayfalardır. Tablo (Çizelge) ve Şekil (Grafik) başlıkları, tablolarda ilgili tablonun üst kısmında, şekillerde ve fotoğraflarda (resimlerde) ilgili şeklin alt kısmında yer almalıdır. Tablo ve Şekil nosu bölüm numarasını da içeren bir şekilde yazılmalıdır. Tablo başlığı çok uzun olmamalıdır. Tablo başlığının yalnızca her sözcüğün ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Gerektiği durumlarda farklı tablo stilleri kullanılabilir. Tablo ya da şekillerin başka kaynaklardan alıntılanması durumunda, tablo/şeklin alt kısmına alıntının yapıldığı kaynak (yazarı, tarihi, sayfa no) yazılmalıdır.

Araştırma Metni:

Metin, tezin en önemli bölümünü oluşturur ve giriş, ana bölümler, alt bölümler ve sonuçtan oluşur. Bir tezin metin kısmı “giriş” ile başlamaktadır. “Giriş” bölümünde, önsöz ve özette yazılanlar tekrar edilmemek üzere, çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun/sorunsal etraflıca tanımlanmalı, gerekçe belirtilmeli, kullanılan kavramsal çerçeve, yöntem, teknik vb. açıklanmalıdır. İlave olarak tezde kullanılan en temel kaynakların kısaca bir kritiği yapılmalıdır. Araştırma süresince izlenen yöntem ve araştırmada karşılaşılan sınırlamalarla tezin içeriği özetlenmelidir. Ayrıca tezin bölümlerine yönelik kısa açıklamalar yapılmalıdır. Ana bölümler araştırma konusuna bağlı olarak değişir. Tezin ele aldığı sorunun tartışıldığı bölümler, ele alınan ana düşünceyi destekleyici nitelikte olmalıdır.

Kaynakça:

Araştırma metninde yer alan atıfların hangi kaynaklardan elde edildiğinin alfabetik bir biçimde listelendiği kısımdır. Kaynak gösterilirken aşağı­daki ilkelere uyulması gereklidir:

 • Metin içinde gönderme yapılan her kaynağa “Kaynakça”da yer verilmeli, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır.
 • Araştırmada kullanılmayan, ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü di­ğer kaynaklar “Ek Kaynakça” gibi farklı bir başlık altında da verilebilir.
 • Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir.

 Ekler:

Metin kısmında araştırmanın akışını ve bütünlüğünü bozabilecek veya dikkati dağıtacak tamamlayıcı nitelikteki bazı dokümanlar (Örnek; anket formları, bilgisayar çıktıları, çeşitli istatistikler, yasa metinleri, konuşma metinleri, bir yöntemin detaylı açıklaması, araştırmaya temel teşkil eden bir edebi metin, uzun ve ayrıntılı tablolar vb.) araştırmanın sonunda “EKLER” bölümünde yer alabilir. Her        ek, ayrı bir            sayfadan         başlamalı ve bölüm numarası ile gösterilmelidir. Her Ek’in bir başlığı olmalıdır. Aynı grup içerisine girebilecek Ek’ler tek bir numara ve genel bir başlık altında toplanabilir, kendi içinde ayrıca numaralanarak alt başlıklar alabilirler. Örneğin, EK-1.1: Yıllara Göre Nüfus Artışı; EK-1.2: Yıllara Göre Döviz Kurları; EK-2.1: Yıllar İtibariyle Dolar-TL Döviz Kuru.

Özgeçmiş: Tezi hazırlayan öğrenci, EK-13’de verilen örneğe göre özgeçmişini hazırlamalı ve tezin en son sayfasında vermelidir.

Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır

Kaynak gösterme bilim ve sanat etiğinin gereğidir. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. Başkalarının fikirlerini, söylemlerini, eser ve verilerini kaynak göstermeden kullanarak kendine aitmiş gibi sunmaya intihal (plagiarism) denir. İntihal bir tür entelektüel hırsızlıktır. İntihal olguları, hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de, disip­lin soruşturmasına konu olabilir ve diploma iptali, üniversiteden ya da meslekten atılmak gibi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bilimsel ve sanatsal çalışma sürecinde, bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak, kişiyi sorumluluktan kurtarmaz.

Alıntı, Aktarma, Gönderme Nasıl Yapılır

Tezlerde, özellikle problemin tanımlanması ve araştırma yönteminin belirlenmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında diğer araştırmacı ve düşünürlerin yaptıklarından yararlanılır. Yararlanma esnasında başkalarının çalışmalarından uzun uzun direkt alıntılardan kaçınılmalıdır. Arka arkaya eklenmiş kes, kopyala, yapıştır kolaycılığıyla yazılmış eserlerin ne yazarına ne de okuyuculara bir faydası olabilir. Yazar eserinde diğer fikirleri bir tartışma üslubu içerisinde sunup tartışabilmelidir. Yapılan alıntılar metin içerisinde rahat takip edilebilmelidir. Okuyucu, alıntının nerede başlayıp nerede bittiğini ve kaynağını rahatlıkla izleyebilmelidir.

Temel olarak “Doğrudan Alıntı” ve “Dolaylı Alıntı” olmak üzere iki tür alıntı yapılabilir.

Doğrudan Alıntı (quotation, tam alıntı) nasıl yapılır

Doğrudan alıntılar kaynak eserden olduğu gibi alınır. Doğrudan alıntılarda şu kurallar geçerlidir:

 • Doğrudan alıntılanan kısım tırnak (“…”) içinde gösterilir.
 • Doğrudan alıntılar, alıntılanan metni olduğu gibi yansıtmalıdır. Özgün metnin tüm noktalama özellikleri, yanlış dahi olsalar, korunmalıdır.
 • Alıntılanan metinden silinen kelimeler üç nokta […] ile gösterilir.
 • İki tümce arasında silinen cümleler ise dört nokta [….]  ile gösterilir.
 • Alıntılanan metne yapılan tüm eklemeler, köşeli ayraç içerisinde verilir.
 • Doğrudan alıntılarda daima yazar adı, yayın tarihi ve sayfa numarası verilir.
 • Yazar, başkalarına ait fikirleri hiçbir değişikliğe gitmeksizin aynen aktarma yoluna da gidebilir. Bu tür aktarmalarda söz konusu metin hiçbir değiştirme yapılmaksızın aynen alınır. Bu tür aktarmalarda 3 satıra kadar olan aktarmalar tırnak içerisine alınarak metne konulur. Eğer aynen yapılan aktarma 3 satırı aşıyorsa; soldan 1,5 cm girinti ve 10 punto yazım karakteri ile yazılmalıdır.

Dolaylı Alıntı (in-text citation, gönderme, atıf yapma) nasıl olması gerekir

Dolaylı alıntı, bir eserde yer alan fikirlerin, görüşlerin, açıklamaların, yorumların, tanımların vb. tamamının ya da bir kısmının, özüne sadık kalmak kaydıyla, farklı kavramlarla ve farklı bir üslupla tez çalışmasına alıntılanmasını ifade etmektedir. Dolaylı alıntılarda tırnak işaretleri ya da sıkıştırılmış paragraf gibi, herhangi bir özel işaret ve biçim kullanılmaz.

Doğrudan ve Dolaylı Alıntılara örnek aşağıda gösterilmiştir.

“1831 Osmanlı sayımına göre Rumeli’deki Müslüman nüfus, 549.228’di ya da toplam nüfusun %37,5’ini oluşturuyordu. Hıristiyanların nüfusu ise 867.844’tü ve toplam nüfusun %59’ünü oluşturuyordu. (…) Müslümanların daha sonraki dönem için verilen nüfus oranları kaynaklara göre farklılık göstermektedir; beş kaynağa göre Müslümanlar, nüfusun %30’unu oluşturmaktayken, 15 kaynak bu oranı %43 olarak vermektedir.”[1]

19. yy.ın ikinci yarısına ulaştığımızda artan Müslüman nüfus ve Balkanları tesiri altına alan milliyetçilik düşüncesi, Hıristiyan milliyetçilerin Müslümanları Balkanlardan çıkartmak arzusunu doğurmuştur. 1877–1878 Balkan Savaşları öldürebildiği kadar Müslüman Türk’ün öldürülmesi, mallarının yağmalanması ve hayatta kalanların da bu topraklardan sürülmesi eyleminin başlamasına yol açar. Bu tarihlerde başlayan katl, taciz, tecavüz ve sürgün, Balkanlarda Müslüman nüfusun süratle azalmasına sebep olur. [2]

“Örneğin Filibe sancağındaki Türklerin sayısı 1875 yılında 300.000’den 1878’de 15.000’e düştü. Kitlelerin Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’dan göçü, daha yavaşlamış olmakla birlikte 1879 yılından sonra da devam etti. Bulgar istatistikleri, 1893 ve 1902 yılları arasında yani, on yıllık barış sürecinde 72.524 kişinin Bulgaristan’dan göç ettiğini ve bunların 70.603’ünün Türkiye’ye gittiğini göstermektedir.”[3]

Balkan savaşlarıyla ilgili olarak harple eşzamanlı bir şekilde en fazla edebî eserin şiir türünde verildiğini görüyoruz. Harun Duman, “Balkan Savaşı Edebiyatımız” adlı doktora tezinde on bir adet romandan söz eder[4] ki bu rakam bütün bir Türk edebiyatı için oldukça düşüktür. Balkan harpleri öncesinde Balkanlarda artan komitacılık faaliyetleri ve çeteleşmeden, köy ve şehirlerin işgaline; köylerden ve şehirlerden kaçış serüveninden İstanbul’a ve Anadolu’ya hicrete kadar harbin birçok cephesi hikâyelerde yansıma bulmuştur. Anadolu’dan Balkanları korumak üzere askere gönüllü yazılan gençlerin hikâyeleri ile köylerdeki gönüllülerin askere yollanış törenleri bugün dahi okuyanı etkiler niteliktedir. Hikâyelerde okuyanı belki de en fazla yaralayan metinler, Balkanların Osmanlı elinden çıkmış hâlini sergileyen metinlerdir.[5]

Kaynak Gösterme Metotları Nelerdir

Kaynak göstermede farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kaynak göstermede hangi yöntemin izleneceği konusu, araştırmacının danışmanıyla birlikte belirlenmelidir. Hangi kaynak gösterme yöntemi seçilirse seçilsin tezin tamamında aynı yöntem kullanılmalıdır.

Kaynak gösterme yöntemleri temel olarak ikiye ayrılmaktadır:

 • Dipnotlu Kaynak Gösterme Yöntemi (Klasik Sistem)
 • Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemi (APA Sistemi)

Dipnotlu Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır

Bu sistemde,  atıf yapılan kaynaklar her sayfada ilgili sayfanın altında verilir. Klasik sistemde tüm kaynaklar, soyadı veya en meşhur adı esas alınarak alfabetik olarak sondaki “Kaynakça” bölümünde gösterilir.

          Dipnotlu kaynak gösterme yönteminde aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Bu yöntemde başvurulan kaynaklar metin içerisinde numaralarla belirtilir ve daha sonra sayfa altında ya da bölüm sonunda sırasıyla yazılır.
 • Dipnotlarını göstermek için kullanılan rakamlar, metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve rakamla birlikte ayrıca nokta, virgül, parantez veya benzeri işaretler konulmaz.
 • Dipnotlarını numaralandırmada farklı yöntemler olmakla birlikte Enstitüye verilecek tezde dipnotlarının tüm tez boyunca baştan sona numaralandırılması önerilir.
 • Dipnotlar normal rakamlarla numaralandırılmalıdır.
 • Kelime üzerindeki dipnot rakamları ve sayfa sonundaki dipnot rakamları, küçük puntolar ile yazılmalıdır.
 • Her dipnot kullanıldığı sayfanın sonuna yerleştirilir; dipnotlarının bir sonraki sayfaya kaymamasına dikkat edilmelidir.
 • Dipnotlar aralık verilmeden ve normal yazıdan daha küçük puntolarla yazılır. Dipnot başvuru ve metinleri, 9 veya 10 punto, her iki yana yaslanmış olacaktır.
 • Bir kaynağa ilk kez başvurulması ve yeniden başvurulması durumlarında farklı dipnot yazım kuralları uygulanır.

Açıklama Dipnotları Nasıl Olmalı

Açıklama dipnotları kaynak dipnotlarından farklıdır. Metin içinde verilmesi halinde fikirlerin açıklığını bozan, fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar, yorumlar, ek bilgiler, karşıt görüşler vs. dipnot halinde gösterilebilirler.

Örnek:

Worms Sinodu’nda kendisine hitaben yayınlanan suçlamaları reddeden ve oldukça sinirlenen Papa VII. Gregorius, 1076’da Roma’da düzenlediği Lenten Sinodu’nda İmparator IV. Heinrich’i aforoz ederek tahtından indirir[6] ve buyruğu altındakilerin ona bağlılıklarını fesheder[7].

Dipnotların Verilişi Nasıl Olur

Dipnotlar ya her bölümde yeniden ya da bütün araştırma boyunca baştan sona numaralandırılmalıdır. Dipnotlar genelde rakamla gösterilir. Normal olarak, dipnotlar bir isim, kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle ve paragraf sonlarına konulmalıdır. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar, metinde ilgili kelimenin üzerine yazılır ve ayrıca nokta, virgül, parantez veya benzeri işaretler konulmaz.

Yazar Unvanları:

Metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı müddetçe aşağıdaki unvanlar yazılmaz: “Prof.”, “Doç.”, “Dr.”, “Arş. Gör.”.

Yazar Kurum/Kuruluş ise

Yazar gerçek bir kişi değil özel veya resmi bir kurum veya kuruluş olabilir. Bu durumda, kurum adı eğer uzun ise, kısaltma yapılarak yazar adı ve soyadı yerine yazılır. Örneğin; “Devlet Planlama Teşkilatı” yerine “DPT” gibi.

Kitap Yayın Bilgileri:

Kitabın basımı ile ilgili şu bilgileri kapsar: Cilt numarası, baskı sayısı, yayınevi, basıldığı yer, basıldığı tarih, sayfa numarası.

Yazar adı:

İsimlerin, yalnız ilk harfleri büyük olmalıdır. Eğer ismin tamamı biliniyorsa ilk adı kısaltmaya gerek yoktur.

Dipnotta İlk Kez Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır

Bir kaynağa yapılacak ilk başvuruda, kaynakla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir.

Not: Arapça ve Farsça kaynakların dipnotu Diyanet İslam Ansiklopedisi’ne (DİA) göre verilmeli ve transkripsiyon sistemi kullanılmalı, ayrıca tezin başında uygun bir yerde transkripsiyon alfabesine yer verilmelidir.

Tezleri Kaynak Gösterme

Dipnotta

Kural Yazar Adı Soyadı, Tezin Adı, Enstitü Adı, Tezin Türü, Yayın yeri Yayın yılı, sayfa numarası
Örnek Yavuz Türkan, İmalat İşletmelerinde Nanoteknoloji Yatırımlarının Finansal Performans Üzerine Etkileri ve BIST Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2014, s. 217.

Kaynakçada

Kural Yazar SOYADI, Adı, Tezin Adı, Enstitü Adı, Tezin Türü, Yayın yeri Yayın yılı.
Örnek TÜRKAN, Yavuz, İmalat İşletmelerinde Nanoteknoloji Yatırımlarının Finansal Performans Üzerine Etkileri ve BIST Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 2014.

Kitabı Kaynak Gösterme

Dipnotta

Kural Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa numarası.
Örnek Ali İbrahim Savaş, Osmanlı Diplomasisi, 3 F Yayınları, İstanbul 2007, s. 25.

Kaynakçada

Kural Yazar SOYADI, Adı, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı.
Örnek SAVAŞ, Ali İbrahim, Osmanlı Diplomasisi, 3 F Yayınları, İstanbul 2007.

Kitap Adı İki Ayrı Başlıktan Oluşuyorsa

Kitap adı hiç değiştirilmeden verilmelidir. Eğer biri ana, diğeri alt olmak üzere iki ayrı başlık varsa o zaman ikisinin arasına iki nokta üst üste konulmalıdır.

Dipnotta

Kural Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa numarası.
Örnek Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV-XVII. yüzyıllar), TTK Yayınları, Ankara 1992, s. 25.

Kaynakçada

Kural Yazar SOYADI, Adı, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı.
Örnek OCAK, Ahmet Yaşar, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler (XIV-XVII. yüzyıllar), TTK Yayınları, Ankara 1992.

Aynı Yazarın Aynı Yılda Yayınlanmış Eserine Atıf

Aynı yazarın aynı yılda basılmış eserlerine gönderme yapılıyor ise, eser yılından sonra a, b, c biçiminde harflendirme kullanılır.

Dipnotta

İlk Kez Atıf Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2009a, s. 121.
Rıdvan Karluk, Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, Beta Yayıncılık, İstanbul 2009b, s. 521.
İkinci Kez Atıf (Karluk, 2009a, a.g.e., s. 121.)
(Karluk, 2009b, a.g.e., s. 521.)

Kaynakçada

Örnek KARLUK, Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2009a.
KARLUK, Rıdvan, Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, Beta Yayıncılık, İstanbul 2009b.

Süreli Yayınlarda (Makale) Dipnot ve Kaynak Gösterme

Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir. Aynı şekilde makaleye bütün olarak bir gönderme yapılmışsa yine sayfa aralığının belirtilmesi gerekmektedir.

Dipnotta

Kural Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı, Cilt.…, Sayı.…, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa numarası.
Örnek Serhat Burmaoğlu, “Avrupa Birliğine Üyelik Sürecindeki Türkiye’nin Yenilik Kriterlerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 4, Erzurum 2010, s. 50.

Kaynakçada

Kural Yazar SOYADI, Adı, “Makale Adı”, Dergi Adı, Cilt…, Sayı.…, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa Aralığı. 
Örnek BURMAOĞLU, Serhat, “Avrupa Birliğine Üyelik Sürecindeki Türkiye’nin Yenilik Kriterlerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 24, Sayı. 4, Erzurum 2010, s. 47-63.

Yayımlanmamış Bildiri

Dipnotta

Kural Konuşmacı Adı Soyadı, “Bildiri Adı” [Bildiri], Toplantı Adı, Gün Ay Yıl,  Toplantı Yeri.
Örnek Yaşar Tonta, Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim”[Bil­diri], Akademik Bilişim Konferansı, 9-11 Şubat 2006, Denizli.

Kaynakçada

Kural Konuşmacı SOYADI, Adı, “Bildiri Adı” [Bildiri], Toplantı Adı, Gün Ay Yıl, Toplantı Yeri.
Örnek TONTA, Yaşar, Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim”[Bil­diri], Akademik Bilişim Konferansı, 9-11 Şubat 2006, Denizli.

Arşiv Belgelerini Kaynak Gösterme

Arşiv belgelerine ilişkin dipnot gösteriminde, yapılan atıflarda arşiv belgesinin adı, varsa belge tarihi, belgenin yer aldığı arşiv ve dosya, defter ve varak/yaprak/sayfa numaraları belirtilir.

Dipnotta

İlk Kez Atıf Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Tapu Defteri [TD], s. 26.
İkinci Kez Atıf BOA, TD., a.g.e., s. 26.

Kaynakçada

Kural Arşiv’in Adı,  Arşiv Belgesinin Adı.
Örnek Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Tapu Defteri [TD].

 Çeviri Kaynaklar

Dipnotta

Kural Yazar Adı Soyadı, Eser Adı, (Çev. Adı Soyadı), Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa numarası.
Örnek Frank Bradley, Uluslararası Pazarlama Stratejisi, (Çev. İçlem Er), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 2004, s. 45.

Kaynakçada

Kural Yazar SOYADI, Adı, Eser Adı, (Çev. Adı Soyadı), Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı.
Örnek BRADLEY, Frank, Uluslararası Pazarlama Stratejisi, (Çev. İçlem ER), Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 2004.

İkinci ve Sonraki Başvurularda Kaynak Gösterme Nasıl Olmalı

Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden başvurulduğunda, o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. Aynı kaynağa ikinci kez veya daha fazla yapılan başvurularda, “adı geçen eser (a.g.e.)” veya “adı geçen makale (a.g.m.)” şeklinde kısaltma ve sayfa nosu yazılmalıdır.

Kural Yazarın Soyadı, a.g.e./a.g.m., sayfa no.
Örnek Savaş, a.g.e., s. 12.

Dipnotlarda aynı kaynağa yapılacak yeni atıflarda ayrıntılı kaynak bilgilerinin tekrarlanması yerine okuyucuyu daha önce verilen ayrıntılı dipnota götürücü dipnot tekrarlama bağlaçları kullanılabilir.

 • Latinceden gelen “Ibid”, “Op.cit.” ve “Loc.cit.” veya Türkçe karşılıkları “Aynı” ve “Ön.ver.”’dir. Bu manada “adı geçen eser” anlamında “a.g.e.”, adı geçen makale ise “a.g.m.” şeklinde kullanılacaktır.
 • Arapçada ise (el-masdaru nefsehu)   المصدر نفسهya da (el-masdaru sabiku)  المصدر اسابق olarak ifade edilecektir.

Aynı” bağlacı, Latincedeki “Ibid” in karşılığı olup, art arda verilen dipnotlardaki kaynakların aynı olduğu anlamına gelir. Ayrıntılı ilk geçiş dipnotunu hemen izleyen durumlarda kullanılır. “Ön.ver.” ya da “a.g.e.” bağlacı, Latincedeki “Op.cit.” ile “Loc.cit.”in karşılığıdır. Araya başka kaynaklar girdikten sonra, daha önceki bir dipnotta verilen kaynağın yeniden kullanıldığını gösterir. Önceki kaynağı tanımlayabilmek için, yazar soyadından sonra, “Ön.ver.” ve “a.g.e.” kısaltması kullanılır.

KAYNAKÇA Bölümünde Klasik Yöntemin Kullanım Örnekleri

Kitap İçinde Bölüm ya da Makale

Kural Yazarın SOYADI, Adı, Yayın adı, Haz./Ed. Adı Soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa aralığı.
Örnek ZENGİN, Burhanettin, Yayla Turizmi, Ed. Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008, s. 137-162.

 Editörlü Kitap

Kural Editör SOYADI, Adı (Haz./Ed.), Yayın adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın Yılı.
Örnek KARANCI, Ahmet (Ed.), Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Aile Birlikteliği, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara 1997.

Editörlü Kitapta Bölüm 

Kural Yazar SOYADI, Adı, Yayın adı, Haz./Ed. Adı Soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa aralığı.
Örnek KARLUK, Rıdvan, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Ed. Oğuz Kaymakçı, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, s. 263-287.

Tez

Kural Yazar SOYADI, Adı, Tez Adı, Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversite ve Enstitü Adı, Yayın Yeri Yayın Yılı.
Örnek TÜRKAN, Yavuz, Kobilerin Finansman Sorunları, Bu Sorunların Çözümünde Kobi Borsaları ve Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2011.

Sözlük

Hazırlayan Biliniyor ise

Kural Yazar SOYADI, Adı, Eser Adı, Yayınevi, Yayın Yeri Yayın Yılı.
Örnek SANIR, Ferruh, Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Gazi Kitabevi, Ankara 2002.

Hazırlayan Bilinmiyor ise

Kural Eser Adı, Yayınevi, Yayın Yeri Yayın Yılı.
Örnek Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayınları, İstanbul 1987.  

Danışma Kaynakları (El Kitapları) 

Kural Yazar SOYADI, Adı, Eser, Yayınevi, Yayın Yeri Yayın Yılı.
Örnek ÖZGÜVEN, İbrahim Ethem, HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı, Odak Ofset, Ankara 1992.

Yazarı Olmayan Eser

Kural Eser, Yayınevi, Yayın Yeri Yayın Yılı.
Örnek The Chicago Manual of Style (14th edition), The University of Chicago Press, Chicago 1993.

Kurum Yayınları

Kural Tüzelkişi, Kitap adı, Yayınevi, Yayın yeri  Yayın yılı.
Örnek DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 2005.  

Popüler Dergi Makalesi

Yazarı Belli ise

Kural Yazar SOYADI, Adı, “Makale Adı”, Dergi Adı, Cilt.…, Sayı.…, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa aralığı.
Örnek KENAR, Necdet,“Kayıt Dışı İstihdam”, Popüler Yönetim, Cilt. 9, Sayı. 36, Ankara 2006, s. 44–47.

Yazarı Belli Değil ise

Kural “Makale Adı”, Dergi Adı, Cilt.…, Sayı.…, Yayın yeri Yayın yılı, Sayfa aralığı.
Örnek Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”, Focus Yayınevi, Cilt. 3, Sayı. 12, İstanbul 2006, s. 14–17.

Gazete Makalesi 

Kural Yazar SOYADI, Adı, “Makale Adı”, Gazete Adı, Yayın tarihi (Gün Ay Yıl), Sayfa numarası.
Örnek ALTAN, Çetin, “Bir Kutu Kâğıt Mendil ”,  Milliyet, 15 Ocak 2011,  s. 12.

Yayımlanmış Bildiri

Kural Yazar SOYADI, Adı, “Bildiri Adı”, Ed. Adı Soyadı, Kitap Adı, Ya­yınevi, Yayın Yeri Yayın Yılı, Sayfa aralığı 
Örnek UÇAK, Nazan, “Sosyal Bilimlerde Bilginin Üretimi, Erişimi ve Kullanımı”, Haz. Osman Horata, Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu,Yeni Avrasya Yayınevi, Ankara 2005, s. 92-103.

Rapor

Kural Yazar, Rapor Adı (Rapor No:), Yayınlayan/Hazırlatan Kuruluş, Yayın Yeri Yayın Yılı.
Örnek DPT, Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komis­yonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara 2004.

Yasa ve Yönetmelikler

Kural Yasa Adı, (Kabul Edildiği Yıl), Yayın Adı, Sayı, Gün Ay Yıl.
Örnek İlköğretim ve Eğitim Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.
Örnek Milli Eğitim Temel Kanunu (1739 S.K.), T.C. Resmi Gazete,14574, 24 Haziran 1973

Elektronik Yayınlar

Basılı Kitabın Elektronik Sürümü

Kural Yazar SOYADI, Adı, Kitap Adı [Elektronik Sürüm], Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı.
Örnek BAŞAR, Hüseyin, Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm], Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1999.

Basılı Makalenin Elektronik Sürümü

Kural Yazar SOYADI, Adı, “Makale Adı” [Elektronik Sürüm], Dergi Adı, Cilt.…, Sayı.…, Yayın Yılı, Sayfa aralığı.
Örnek AKCA, Hasan, “Assessment of Rural Tourism in Turkey using SWOT Analysis” [Elektronik Sürüm], Journal of Applied Sciences, Cilt. 6, Sayı. 13, 2006, s. 2837-2839.

Rapor

Kural Yazar, (Yayınlanma veya güncellenme tarihi), Rapor Adı (Rapor No:), Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi
Örnek Devlet Planlama Teşkilatı, (Temmuz 2004), e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2), Erişim tarihi: 02 Nisan 2006, http://212.175.33.22/kdep/rapor/ KDEPHaziran2004.pdf

 Anonim Ağ Sayfası

Kural Kaynağın Adı, (t.y.),  Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi
Örnek Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekârlık, (t.y.), Erişim tarihi: 04 Nisan 2016, http://www.aek.yildiz.edu.tr/bilim.htm

Ağ (Web) Sitesi

Kural Yazar SOYADI, Adı, (Yayınlanma veya güncellenme tarihi), Başlık, Erişim Tarihi: Gün Ay Yıl, internet adresi.
Örnek İLTER, H. Kemal, (9 Şubat 2004), kilter.online, 11 Şubat 2004, http://www.baskent.edu.tr/~kilter.
Kural Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı, (Yayınlanma veya güncellenme tarihi), Başlık, Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi
Örnek Tema Vakfı, (21.03.2016), Ağaç Kardeşliği Projesi Adım Adım Gerçekleşiyor, Erişim tarihi: 16 Mayıs 2016, http://www.tema.org.tr

WEB Sitesine Atıfta Bulunma 

Kural Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için, sitenin adresini vermek yeterli olacaktır.
Örnek Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www.yasad.org.tr)

WEB’te Makaleye Atıfta Bulunma 

Kural Yazar SOYADI, Adı, (Yayınlanma veya güncellenme tarihi), “Makalenin adı”, Yayının Adı, Cilt.…, Sayı.…, Erişim Tarihi, internet adresi.
Türkçe İLBAŞ, Çığır, (3 Mart 2004), “Siber Dünyanın Bombacıları”, Pivolka, Cilt. 3, Sayı. 13, Erişim tarihi: 24 Eylül 2004, http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.htm.

Görüşme

Mektup, e–ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadık­larından kaynakçaya eklenmezler. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır.

Metiniçi Kaynak Gösterme APA yöntemi Nasıl Yapılır

Bu yöntemde paragraf içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için paragraf ya da cümle bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası parantez içinde belirtilir. Bu yöntem yapıtlara göre farklılık gösterebilir.

NOT: Tez hazırlanırken Dipnot kısmını APA Sistemine göre hazırlayan öğrencilerimiz kaynakçada da bu yöntemi uygulamak zorundadır.

Aşağıda bunların örneklerini inceleyelim:

Dipnotların Verilişi Nasıl Olmalıdır

Tek Yazarlı Yapıt

Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır.

Örnek: Yapıtta “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (Moran, 1994, s. 36) denmesine rağmen…

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:

Örnek: Berna Moran (1994, s. 36), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

 İki ya da Daha Fazla Yazarlı Yapıt

İki yazarı olan yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir.

Örnek: (Taner ve Bezirci, 1983, s. 86)

Yazarın Aynı Yıl Yayımlanan Yapıtları

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir.

Örnek: (Mehmet Fuat, 2000a, s. 326); (Mehmet Fuat, 2000b, s. 35)

Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan İkinci Yeni adlı kitaba, ikincisi ise Orhan Veli kitabına gönderme yapar.

Yazarı Belli Olmayan Yapıt

Yapıtın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Örnek: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983, s. 29) belirtildiği gibi… College Cost Book’ta (1983, s. 5) belirtildiği gibi…

Aynı Soyadını Taşıyan Yazarlar

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa yapıtların yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir.

Örnek: (Jale Parla, 1989, s. 3); (Taha Parla, 1993, s. 29)

İki ya da Daha Fazla Yapıt

İki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa alıntı yapılan yapıtların yazarlarının soyadları, alfabeye göre sıralanır.

Örnek: (Feigenbaum & McCurduck, 1983, s. 56 ; Roszak, 1991, s. 65)

Kişisel Görüşme

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.

Örnek: (Vüs’at O. Bener, Kişisel Görüşme, Aralık 2001).

Alıntılayan ya da Aktaran Kaynak

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir.

Örnek: (Alıntılayan Gürbilek, 2004, s. 115); (Aktaran Johnson, 2007b, s. 37-38)

Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

Metin İçinde Alıntı Yapma (Quotation) Nasıl Yapılır

Bir raporda, gerekli görüldüğünde bir başka araştırmacının yayınından bir kısmı tamamen alınabilir. Böyle bir durumda alıntı yapılan bölüm özgün kaynaktan hiç hata yapmadan aktarılmalı ve alıntının kaynağı hem metinde sayfa numarası ile birlikte, hem de kaynakçada belirtilmelidir. Bir metin bir başka kaynaktan atıf yapılmadan aynen alınırsa, bu durum intihal kapsamına girmektedir. Bu etik kurala dikkat etmek gerekmektedir.

Örnekler:

Eğer alıntı 40 kelimeden kısaysa çift tırnak içinde ve metinle birlikte verilmelidir. Alıntı yapılan metinde çift tırnak varsa bu tek tırnağa dönüştürülmelidir.

Bilimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Yıldırım (1991, s. 95) bilimi “dünyamızda olup biten olguları ‘betimleme ve açıklama’ yoluyla anlama girişimidir” seklinde tanımlıyor.

Eğer alıntı yapılacak metin 40 kelimeyi geçiyorsa veya eğer aynen yapılan aktarma 3 satırı aşıyorsa; soldan 1,5 cm girinti  ve 10 punto yazım karakteri ile yazılmalıdır.  Eğer alıntı yapılan metinde aynı cümle içinde kelime atlanarak yazılıyorsa bu üç nokta (…) ile, eğer bazı cümleler atlanıyorsa bu dört nokta (….) ile belirtilmelidir.

Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri kapsar.… Bilimin açıklama yönüne gelince bu konu bizi çok daha geniş sorunlara götürecek niteliktedir. … Hipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır (Yıldırım, 1991, s. 95).

Kaynakça Yazımı ile İlgili Önemli Hatırlatmalar

Yararlanılan kaynakların kaynakçada belirtilmesi raporun Türkçe ya da İngilizce olmasına göre farklılık göstermektedir.

1. Araştırma raporu Türkçe hazırlanıyorsa, kaynakçada belirtilen kaynaklar yazılırken yazarların isimleri arasında “ve” kullanılır.

Örnek:

Özkaptan, Cem ve Tekinalp, Ozan, (2003), “Uzay Uygulamalarında Küçük Uyduların Yeri ve Maliyet Etkenleri”, Pivolka, 1 (7), s. 3-13.

Araştırma raporu İngilizce hazırlanıyorsa, kaynakçada belirtilen kaynaklar yazılırken yazarların isimleri arasında “&” işareti kullanılır.

Örnek:

Garnham, Alan & Oakhill, Jane, (1997), Thinking and Reasoning, 4th Ed., Oxford: Blackwell.

2. Kitaplara ait kaynaklar yazılırken kitabın adından sonra ikinci ve daha üzerindeki baskı sayıları belirtilir. Birinci baskı için kitabın adından sonra herhangi bir baskı sayısı verilmez.

3. Kaynakçada dergi makalelerine ait kaynaklar belirtilirken, cilt numarasından sonra parantez içinde verilen dergiye ait sayı numaraları, yalnızca derginin o sayısı birinci sayfadan başlıyorsa verilir. Bazı dergiler her sayıda bir önceki sayının sayfa numarasını devam ettirmektedirler. Bu durumda kaynakçada sayı numarası belirtmeye gerek yoktur.

Sayı numaralı örnek:

Özkaptan, Cem ve Tekinalp, Ozan, (2003), “Uzay Uygulamalarında Küçük Uyduların Yeri ve Maliyet Etkenleri”, Pivolka, 1 (7), s. 3-13.

Sayı numarası verilmeyen örnek:

Coren, Stanley, (1986), “An Efferent Component in the Visual Perception of Direction and Extent”, Psychological Review, 93, p. 391- 411.

4. Editörlü kitap, görsel ve işitsel medya, internet sitesi gibi bazı yapıtlar; kaynakçada belirtilirken yabancı diller ve Türkçe arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Örnek; İngilizce yazılmış editörlü kitaplar kaynakçada belirtilirken kitabın adından önce “in” kullanılırken, Türkçe editörlü kitaplarda “in” yerine kitabın adı ve baskı sayısından sonra “içinde” sözcüğü kullanılmaktadır. Benzer biçimde internet sitelerinden ya da veri tabanlarından alınan İngilizce makalelerin kaynakçada belirtilmesinde “from”, “retrieved” gibi bazı sözcükler kullanılmaktadır. Bu türdeki Türkçe yapıtlar kaynakçada gösterilirken; “in” ve “retrieved” sözcükleri yerine Türkçe sözcükler kullanmaya gerek yoktur.

Örnek:

Carlson, Emily, (July 17, 2003), “Study Suggests Interplay of Gene, Stress Can Predict Depression”, Retrieved February 20, 2004, from http://www.news.wisc.edu/story.php?get=8766.

Kökdemir, Doğan, (2 Kasım 2003), “Rüyalar ve Olasılıklar”, 21 Kasım 2003,

5. Yazar ve tarih belirtilmeyen internet belgelerinde, belgenin başlığı yazıldıktan sonra kullanılan “(b.t.)” bilinmeyen tarih anlamına gelmektedir. İngilizce makalelerde bilinmeyen tarih “(n.d.)” [no date] ile gösterilmektedir.

Kaynakçada Gösterim (APA Sistemine Göre) Nasıl Yapılır

Kitap APAda Nasıl Gösterilir

Tek Yazarlı Kitap
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), Kitabın adı, Baskı sayısı, Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Kazgan, Gülten, (2000), İktisadi Düşünce, 9. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi.
İngilizce Blalock, Hubert M, (1987), Social Statistics, 7th Ed., NY, McGraw- Hill.
İki Yazarlı Kitap
Kural Birinci yazarın soyadı, adı ve İkinci yazarın soyadı, adı, (Yıl), Kitabın adı, Baskı sayısı, Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Kökdemir, Doğan ve Demirutku, Kürşad, (2000), Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Ankara, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları.
İngilizce Garnham, Alan & Oakhill, Jane, (1997), Thinking and Reasoning, 4th Ed., Oxford, Blackwell.
Üç Yazarlı Kitap
Kural Birinci yazarın soyadı, adı, İkinci yazarın soyadı, adı ve Üçüncü yazarın soyadı, adı (Yıl), Kitabın adı, Baskı sayısı, Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Aleskerov, Fuad, Ersel, Hasan ve Sabuncu, Yavuz, (1999), Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
İngilizce Mosteller, Frederick, Rourke, Robert E. K. & Thomas, George Brinton, (1967), Probability and Statistics, 2th Ed., Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company.
Çeviri Kitap
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), Kitabın adı, Baskı sayısı, (Çev. Çevirmenin adı soyadı), Basım Yeri, Yayınevi, (Orijinal çalışma basım tarihi Tarih).
Türkçe Yalom, Irvin D., (1998), Kısa Süreli Grup Terapileri: İlkeler ve Teknikler, (Çev. Nesrin Hisli Şahin), Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, (Orijinal çalışma basım tarihi 1983).
İngilizce Demidov, Vadim, (1986), How We See What We See, (Trans. Alexander Repyev), Moscow, Mir Publishers, (Original work published 1986).
Kitaptan Bölüm
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), “Bölümün adı”, Kitabın adı, Baskı sayısı, içinde (bölümün sayfa aralığı), Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan, (2000), “Nitel Araştırmanın Planlanması”, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2. Baskı, içinde (s. 49-91), Ankara, Seçkin Yayınları.
İngilizce Kuhn, Thomas S., (1971), “The Priority of Paradigms”, In The Structure of Scientific Revolutions, 3rd Ed., Chicago, The University of Chicago Press, p. 43-52.
Tek Editörlü Kitap
Kural Editörün soyadı, Editörün adı. (Ed.), (Yıl), Kitabın adı, Baskı Sayısı, Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Karancı, A. Nuray (Ed.), (1997), Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
İngilizce Posner, Michael I. (Ed.), (1998), Foundations of Cognitive Science, 6th Ed., Massachusetts, MIT Press.
İki Editörlü Kitap
Kural Birinci editörün soyadı, adı ve İkinci editörün soyadı, adı, (Ed.), (Yıl), Kitabın adı, Baskı sayısı, Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Savaşır, Işık ve Şahin, Nesrin Hisli, (Ed.), (1997), Bilişsel- Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
İngilizce Goldstein, William M. & Hogarth, Robin (Ed.), (1997), Research On Judgement and Decision Making, Cambridge, Cambridge University Press.
Üç ya da Daha Fazla Editörlü Kitap
Kural Birinci editörün soyadı, adı, İkinci editörün soyadı, adı ve Üçüncü editörün soyadı, adı, (Ed.), (Yıl), Kitabın adı, Baskı Sayısı, Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Ayvasık, Belgin, Er, Nurhan Menli, Kışlak, Şennur Tutarel ve Erkuş, Adnan, (Ed.). (2000), Psikoloji Terimleri Sözlüğü, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
İngilizce Connolly, Terry, Arkes, Hal R. & Hammond, Kenneth R. (Ed.), (2000), Judgement and Decision Making, Cambridge, Cambridge University Press.
Editörlü Kitaptan Bölüm
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), “Bölümün adı”, (Ed. Editörün adı soyadı), Kitabın adı, Baskı sayısı, içinde (Bölümün sayfa aralığı), Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Sucuoğlu, Bulbin, (1997), “Özürlü Çocukların Aileleriyle Yapılan Çalışmalar”, (Ed. A. Nuray Karancı), Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği, içinde (s. 35-56), Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
İngilizce Pinker, Steven, (1998), “Language Acquisition”, (Ed. Michael I. Posner), Foundations of Cognitive Science, 6th ed., In (p. 359-400), Massachusetts, MIT Press.

Süreli Yayınlar Nasıl Gösterilir

Süreli Yayınlarda Tek Yazarlı Makale
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), “Makalenin adı”, Süreli Yayının Adı, Cilt (Sayı), Sayfa aralığı.
Türkçe Işın, Güler, (2003), “Savaş – Barış ve Alfred Nobel”, Pivolka, 1 (10), s. 9-12.
İngilizce Coren, Stanley, (1986), “An Efferent Component in the Visual Perception of Direction and Extent”, Psychological Review, 93 (4), p. 391- 411.
Süreli Yayınlarda İki Yazarlı Makale
Kural Birinci yazarın soyadı, adı ve İkinci yazarın soyadı, adı, (Yıl), “Makalenin adı”, Süreli Yayının Adı, Cilt (Sayı), Sayfa aralığı.
Türkçe Özkaptan, Cem ve Tekinalp, Ozan, (2003), “Uzay Uygulamalarında Küçük Uyduların Yeri ve Maliyet Etkenleri”, Pivolka, 1 (7), s. 3-13.
İngilizce Kirkman, Bradley L. & Rosen, Benson, (1999), “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”, Academy of Management Journal, 42, p. 58-74.
Süreli Yayınlarda Üç Yazarlı Makale
Kural Birinci yazarın soyadı, adı, İkinci yazarın soyadı, adı ve Üçüncü yazarın soyadı, adı, (Yıl), “Makalenin adı”, Süreli Yayının Adı, Cilt (Sayı), Sayfa aralığı.
Türkçe Ergezer, Halit, Dikmen, Mehmet ve Özdemir, Erkan, (2003), “Yapay Sinir Ağları ve Tanıma Sistemleri”, Pivolka, 1 (4), s. 14-17.
İngilizce Green, Stephen G., Welsh, M. Ann & Dehler, Gordon E., (2003), “Advocacy, Performance and Threshold Influences on Decisions to Terminate New Product Development”, Academy of Management Journal, 46 (4), p. 419-434.

İnternet Kaynakları APA’da Nasıl Gösterilir

İnternet Sitesi
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yayınlanma veya güncellenme tarihi), Başlık, Erişim Tarihi, internet adresi.
Türkçe İlter, H. Kemal, (9 Şubat 2004), kilter.online, 11 Şubat 2004, http://www.baskent.edu.tr/~kilter.
İngilizce Walker, Janice R., (1995), MLA – Style Citations of Electronic Sources, Retrieved October 26, 2000, from http.//www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html.
Süreli İnternet Yayınından Makale
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yayınlanma Tarihi), “Makalenin adı”, Yayının Adı, Cilt (Sayı), Erişim Tarihi, internet adresi.
Türkçe İlbaş, Çığır, (Mart, 2004), “Siber Dünyanın Bombacıları”, Pivolka, 3 (13), 24 Eylül 2004, http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.htm.
İngilizce Lee, Douglas S., Austin, Peter C., Rouleau, Jean L., Liu, Peter P., Naimark, David & Tu, Jack V., (November, 19, 2003), “Predicting Mortality Among Patients Hospitalized For Heart Failure”, The Journal of the American Medical Association, 290 (19), p. 2581-2587. Retrieved November 23, 2003, from http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/290/19/2581.
Veri Tabanlarından Alınan Dergi Makalesi, Tek Yazar
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), “Makalenin adı”, Derginin Adı, Cilt, (Sayı), Sayfa aralığı, Erişim Tarihi, Veri tabanının adı.
İngilizce Foster, John, (2001), “Education as Sustainability”, Environmental Education Research, 7, p. 153-165, Retrieved June 22, 2001, from ERIC database.
Veri Tabanlarından Alınan Dergi Makalesi, İki ve Daha Çok Yazar
Kural Birinci yazarın soyadı, adı, İkinci yazarın soyadı, adı, Üçüncü yazarın soyadı, adı ve Dördüncü yazarın soyadı, adı, (Yıl), “Makalenin adı”, Derginin Adı, Cilt (Sayı), Sayfa aralığı, Erişim Tarihi, Veri tabanının adı.
İngilizce Borman, Walter C., Hanson, Mary Ann, Oppler, Scott H., Pulakos, Elaine D. & White, Leonard A., (1993), “Role Of Early Supervisory Experience in Supervisor Performance”, Journal of Applied Psychology, 78, p. 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycArticles data-base.
Süreli Olmayan İnternet Yayınından Makale
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yayınlanma Tarihi), “Makalenin adı”, Erişim Tarihi, internet adresi.
Türkçe Kökdemir, Doğan, (2 Kasım 2003), “Rüyalar ve Olasılıklar”, 21 Kasım 2003, http://www.elyadal.org/dedektif/ruya2.htm.
İngilizce Carlson, Emily, (July 17, 2003), “Study Suggests Interplay of Gene, Stress Can Predict Depression”, Retrieved February 20, 2004, from http://www.news.wisc.edu/story.php?get=8766.
Çevrimiçi (Online) Kitap
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), Kitabın adı, Erişim tarihi, internet adresi.
İngilizce Austin, Jane, (1995), Pride and Prejudice, Retrieved May 10, 2002, from http://www.agoodread.com/Pride.
Çevrimiçi (Online) Gazete Makalesi
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Tam yayın tarihi), “Makalenin adı”, Gazetenin Adı, Erişim tarihi, internet adresi.
Türkçe Nursi, Said, (29 Aralık 2015), “İstikbal, Yalnız ve Yalnız İslâmiyetin Olacak”, Yeniakit, 16 Mayıs 2016, http://www.yeniakit.com.tr/haber/said-nursi-istikbal-yalniz-ve-yalniz-islamiyetin-olacak-116918.html
İngilizce Cohen, Richard, (February 6, 2004), “Trivial Pursuits”, The Washington Post, Retrieved February 7, 2004, from http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A17487 2004Feb5.html.
Yazar ve Tarih Belirtilmeyen İnternet Belgesi
Kural Belgenin başlığı, (b.t.), Erişim Tarihi, internet adresi.
Türkçe GVU’s 8th User Survey, (b.t.), 8 Ağustos 2000, http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997-10/
İngilizce GVU’s 8th User Survey, (n.d.), Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/usersurveys/survey1997-10/
İnternet Üzerindeki Forum ya da Liste Mesajları
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Tam alınma tarihi), Mesajın başlığı [Mesajın numarası], İnternet adresi’ne gönderilmis mesaj.
Türkçe Kökdemir, Doğan, (2004, 1 Ağustos), Kesin İnanç Üzerine [tbd-forum 4115]. http://merkez.tbd.org.tr/listeler/tbd-forum/2004/Aug/0001.html.
İngilizce Frook, B. D., (1999, July 23), New Inventions in The Cyberworld of Toylandia [Msg 25], Message posted to http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.html.

Resmi Yayınlar APA’da Nasıl Gösterilir

Resmi Yayınlar
Kural Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı, (Yıl), “Makalenin adı”, (Basım seri no), Basım Yeri, Yayınevi.
İngilizce National Instıtute of Mental Health, (1990), “Clinical Training in Serious Mental Illness”, (DHHS Publication No. ADM 90-1679), Washington, DC, U. S. Government Printing Office.

Tezler APA’da Nasıl Gösterilir

Tez
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), Başlık, Üniversite ve Enstitünün Adı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Üniversitenin bulunduğu yer.
Türkçe Türkan, Yavuz, (2014), İmalat İşletmelerinde Nanoteknoloji Yatırımlarının Finansal Performans Üzerine Etkileri ve BIST Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.
İngilizce Hughey, Annie Catherine, (1933), The Treatment of the; Egro in South Carolina Fiction, University of South Carolina, Unpublished Master’s Thesis, ABD.

Ansiklopedi APA’da Nasıl Gösterilir

Ansiklopedi Maddesi
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Yıl), “Başlık”, Ansiklopedinin Adı, Cilt, Basım Yeri, Yayınevi.
Türkçe Seyidoğlu, Halil, (1999), “Kadro”, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 2. Baskı, 1, İstanbul, Güzem Can Yayınları.
İngilizce Bergmann, Peter G., (1993), “Relativity”, In The; New Encyclopedia Britannica, 26, Chicago, Encyclopedia Britannica.

Gazete Makaleleri ve Haberleri APA’da Nasıl Gösterilir

Yazarı Belli Gazete Makalesi ya da Haberi
Kural Yazarın soyadı, Yazarın adı, (Tam yayın tarihi), “Makalenin adı”, Gazetenin Adı, Sayfa aralığı.
Türkçe Türker, Yıldırım, (2 Şubat 2003), “Godot’nun 50 Yılı”, Radikal, s. 2-3.
İngilizce Schwartz, L., (1992, November 3), “Obesity and Its Affects”, The Washington Post, p. 1-4.
Yazarı Belli Olmayan Gazete Makalesi ya da Haberi
Kural “Makalenin başlığı”, (Tam yayın tarihi), Gazetenin adı, sayfa numarası.
Türkçe “Karar Seçimi Etkilemez”, (24 Ocak 2003), Radikal, s. 6.
İngilizce “New Drug Appears to Sharply Cut Risk of Death From Cholesterol”, (1993, July 15), The; New York Times, p. 12.

Broşür APA’da Nasıl Gösterilir

Broşür
Kural Kurumun adı, (Yıl), “Broşür başlığı”, Baskı sayısı, [Broşür], Yazar: Yazarın soyadı, Yazarın adı.
Türkçe Türk Psikologlar Derneği, (1999), “Depremin Psikolojik Sonuçlarını Hafifletme”, 4. Baskı, [Bröşür], Yazar: Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu.
İngilizce Research and Training Center on Independent Living, (1993), Guidelines for Reporting and Writing About People With Disabilities, 4th ed., [Brochure], Author: Lawrence, KS.

Görsel ve İşitsel Medya APA’da Nasıl Gösterilir

Ulusal ya da Uluslararası Olarak Ulaşılabilen Film ya da Video
Kural Yapımcının soyadı, Yapımcının adı (Yapımcı), Yönetmenin soyadı, Yönetmenin Adı (Yönetmen), (Tarih), Filmin Adı [Film], Yapım yeri, Yapımcı firma.
Türkçe Tanrısever, Mehmet (Yapımcı), Tanrısever, Mehmet (Yönetmen), (2010), Hür Adam Bediüzzaman Said Nursi [Film], Türkiye, Feza Film.
İngilizce Smith, John D. (Producer) & Smithee, Alan F. (Director), (2001), Really Big Disaster Movie [Motion picture], United States, Paramount Pictures.
Sınırlı Olarak Ulaşılabilen Film ya da Video
Kural Yapımcının soyadı, Yapımcının Adı (Yapımcı), Yönetmenin soyadı, Yönetmenin Adı (Yönetmen), (Tarih), Filmin Adı [Film], (Yapımcı kurum, Adres).
Türkçe Aksoy, Demir (Yapımcı), (2003), Başkent Tanıtım Filmi [Film], (Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu 20. Km 06530Etimesgut/ ANKARA).
İngilizce Harris, M. (Producer) & Turley, M. J. (Director), (2002), Writing Labs: A History [Motion picture], (Available from Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47907).
Televizyon Programı
Kural Yapımcının soyadı, Yapımcının Adı (Yapımcı), (Yayınlanma tarihi), Programın adı [Televizyon programı], Yayınlandığı yer, Yayın kurumu.
Türkçe Suna, Nilgün (Yapımcı), (7 Kasım 2003), Anadolu Mücevher Sanatı [Televizyon programı], Ankara, TRT.
İngilizce Important, I. M. (Producer), (1990, November 1), The Nightly News Hour [Television broadcast], New York, Central Broadcasting Service.
Ses Kaydı
Kural Bestecinin soyadı, Bestecinin adı, (Telif hakkı tarihi), Eserin adı [seslendirenin adı “tarafından kaydedildi” – Besteci ile eseri seslendiren farklıysa], Albüm adı, [kayıt türü], Yer, Firma ismi.(Kayıt tarihi telif hakkı tarihinden farklıysa kayıt tarihi)
Türkçe Selçuk, Münir Nurettin, (1999), Aziz İstanbul, Üstad [CD], İstanbul, YKY Müzik.
İngilizce Taupin, Bernie, (1975), Someone Saved My Life Tonight [Recorded by Elton John], On Captain Fantastic and The Brown Dirt Cowboy [CD], London, Big Pig Music Limited.

Tablolar ( Çizelgeler) ve Şekiller (Grafikler) Nasıl Yazılmalı

Tablo başlığı ve açıklamaları tablonun üstüne, şekil başlığı ve açıklamaları ise tablonun altına yazılmalı, metin alanı satır başından başlatılmalıdır. Hazırlanacak tablo ve şekiller; yapılan işi, anlatılmaya çalışılan düşünceyi veya elde edilen verileri daha etkili olarak yansıtacak nite­likte olmalıdır.

Hazırlanan tablo ve şekil tez metni içerisinde, ilk defa değinildikleri sayfada ya da hemen sonraki sayfada yer almalıdır. Birbirleri ile ilgili çok sayıda tablo ve şekil aynı sayfa üzerinde yer alabilir.

Tablo ve şekiller, her bölümde birbirlerinden bağımsız olarak numaralandırılmalıdır. Örneğin;

Birinci Bölüm’ün Tablo ve Şekilleri:

Tablo 1.1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu

Şekil 1.1: Klasik Anlayışta Kalite Maliyet İlişkisi

İkinci Bölüm’ün Tablo ve Şekilleri:

Tablo 2.1: 1950-1960 Dönemi Enflasyon Göstergeleri

Şekil 2.1: Kırsal Turizm Döngüsü

Tablo 1.1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu

Cinsiyet İlköğretim Ortaöğretim Ön Lisans Lisans Lisansüstü
Bay 20 15 2 6 2
Bayan 12 8 0 2 0

Kaynak: (Sayılı, 2008, s. 155)

Şekil 1.1: Klasik Anlayışta Kalite Maliyet İlişkisi

Kaynak: (Bayrak, 1997, s. 88)

Formüller Nasıl Yazılır

Formüllere metin içerisinde değinilirken “Formül 1.1” şeklinde yazılmalı ve bölüm için­deki sırasına göre numaralandırmalıdır. Örneğin; x ve y malı üreten bir firmanın toplam masraf fonksiyonu

Formül 1.2’de verilmiştir.

Ŷ = α + β                                (1.1)

TC= 10x2 – 2xy + y2              (1.2)

Bazı Kavramların İngilizce Karşılıkları

Türkçe İngilizce
Sosyal Bilimler Enstitüsü Graduate School of Social Sciences
Yüksek Lisans Tezi Master’s Thesis
Doktora Tezi Ph.D. Dissertation
Yrd.Doç.Dr. Assist.Prof.Dr.
Doç.Dr. Assoc.Prof.Dr.
Prof.Dr. Prof.Dr.

Tezin Çoğaltılması Nasıl Yapılır

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilen tezlerin hiç bir kopyasında silinti, kazıntı vb. olmamalı; el yazısıyla veya başka biçimde düzeltme, ekleme, çıkarma yapılmamalıdır.

 Tez kopyalarının çoğaltılması orijinal tezden yapılmalıdır.

Yüksek Lisans/Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

Yüksek Lisans tezleri, tez savunmasına girmeden, 1 adet Enstitü, 5 adet jüri üyelerine (3 asil, 2 yedek üye) gönderilmek üzere toplam 6 adet spiral ciltli ya da dosya içinde ciltsiz olarak hazırlanır ve ilgili Anabilim Dalına teslim edilir.

Doktora tezleri, tez savunmasına girmeden, 1 adet Enstitü, 7 adet jüri üyelerine (5 asil, 2 yedek üye) gönderilmek üzere toplam 8 adet spiral ciltli ya da dosya içinde ciltsiz olarak hazırlanır ve ilgili Anabilim Dalına teslim edilir.

Tez savunması başarılı bulunan öğrenci, tezin düzeltmeleri ile birlikte jüri tarafından tasdik edilen son şeklini, ciltli olarak 4 nüsha halinde en geç 1 ay içerisinde enstitüye teslim eder.

Talep halinde Enstitü Yönetim Kurulu teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Tezin tam metni, Enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmak üzere, CD içerisinde pdf dosyası ve doc dosyası olarak hazırlanır. Türkçe ve İngilizce yazılmış olan özet sayfalarının her biri ayrı ayrı pdf dosyası olarak hazırlanır ve Enstitüye teslim edilir.

Her tez için “Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi” doldurulmalıdır.

Her tez için “Tez İntihal Beyan Formu” doldurulmalıdır.

Tez yazarı tarafından “Tez Veri Giriş Formu” doldurulmalıdır.

 (http://www.yok.gov.tr/tez/veri_giris5.htm)

Veri tabanı için hazırlanan dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği aşağıdaki şekilde eklenmelidir:

Tez sahibi adı‐soyadı‐tez.pdf

Tez sahibi adı‐soyadı‐tez.doc

Tez sahibi adı‐soyadı‐ozet‐tr.pdf

Tez sahibi adı‐soyadı‐ozet‐ing.pdf

Ekler Nasıl Gösterilir

EK-1: Sayfa Düzeni Örneği

A4 Kağıt Boyutu (20.5 x 29 cm)

                                                                                                                                                                                                    3 cm
                                         4 cm                                                                                M E T İ N      B L O Ğ U (14 cm x 23.5 cm)                                                2.5 cm      
                                                                                                                                               2.5 cm                                                                 

EK- 2: Dış Kapak Örneği

14 punto, Koyu, Sayfa Ortalanacak, Satır Aralığı 1.5                 

BİNGÖL    ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

………….. ANABİLİM DALI

16 punto, Koyu, Sayfa Ortalanacak, En Fazla 3 Satır, Satır Aralığı 1.5                                                                                                                          

TEZİN ADI

Hazırlayanın Adı SOYADI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman

Unvanı Adı SOYADI

12 punto, Koyu, Sayfa Ortalanacak                                                                                                                                  

14 punto, Koyu, Sayfa Ortalanacak, Satır Aralığı 1.5   EK- 3: İç Kapak Örneği

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

………….. ANABİLİM DALI

………….. BİLİM DALI

16 punto, Koyu, Sayfa Ortalanacak, En Fazla 3 Satır, Satır Aralığı 1.5                                                                                                                          

TEZİN ADI

Hazırlayanın Adı SOYADI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Danışman

Unvanı Adı SOYADI

Bu çalışma [Tezi Destekleyen Kurumun Adı] tarafından [Proje No] nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.

12 punto, Koyu, Sayfa Ortalanacak                                                                                                                                  

Bingöl – 2016

İçindekiler Sayfası Örneği1

İÇİNDEKİLER

  Sayfa
Bilimsel Etik Bildirimi .………………………………………………………………… ii
Tez Kabul ve Onay .………………………………………………………………….. iii
Önsöz ………………………………………………………………………………….. iv
Özet …………………………………………………………………………………… v
Abstract …………………………………………………………………………….. vi
Kısaltmalar ……….………………………………………………………………….. vii
Tablo Listesi ….………………………………………………………………………… viii
Şekil Listesi ….………………………………………………………………………… ix
GİRİŞ ………………………………………………………………………………… 1
BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL YÖNETİM FONKSİYONLARI
1.1. Finansal Analiz ve Değerlendirme ..……………………………………………… 11
1.2. Finansal Planlama …..……………………………………………………………. 16
   
İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL FONKSİYONUN ÖRGÜTLENMESİ
2.1. Finansal Fonksiyonun İşletme İçindeki Yeri ve Önemi …………………………. 29
2.2. Finans Bölümünün Örgüt Yapısı …..…………………………………………….. 35
   
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UZUN SÜRELİ FİNANSAL İHTİYAÇLARIN TAHMİNİ
3.1. Uzun Süreli Finansman İhtiyaç Tahmin Yöntemleri ……………………………… 64
3.2.1. Proforman Bilanço ……………………………………………………………… 70
3.2.2. Proforman Fon Akım Tablosu ….……………………………………………… 85
3.2.3. Oranlama Yoluyla Proforma Bilanço Düzenleme Örneği …………………….. 90
   
SONUÇ VE ÖNERİLER …………………………………………………………… 110
KAYNAKÇA ………………………………………………………………………… 115
EKLER ………………………………………………………………………………. 135
ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………………. 154

İçindekiler Sayfası Örneği2

İÇİNDEKİLER

  Sayfa
Bilimsel Etik Bildirimi .………………………………………………………………… ii
Tez Kabul ve Onay .………………………………………………………………….. iii
Önsöz ………………………………………………………………………………….. iv
Özet …………………………………………………………………………………… v
Abstract …………………………………………………………………………….. vi
Kısaltmalar ……….………………………………………………………………….. vii
Tablo Listesi ….………………………………………………………………………… viii
Şekil Listesi ….………………………………………………………………………… ix
1. GİRİŞ ……………………………………………………………………………… 1
2. TÜRKİYE’YE YÖNELİK AB MALİ YARDIMLARI ………………………… 2
2.1. Gümrük Birliği Öncesi Dönem (1963-1995) ……………………………………. 2
2.2. Gümrük Birliği Dönemi (1996-1999) …………………………………………….. 3
2.3. Adaylık Dönemi (1999-2006) …………………………………………………… 3
2.4. 2007-2013 Katılım Öncesi Mali Yardımları (IPA) ……………………………… 4
   
3. MATERYAL VE YÖNTEM ……………………………………………………………….. 5
3.1. Materyal …………………………………………………………………………… 11
3.2. Yöntem ……………..……………………………………………………………. 16
3.2.1. Örnekleme Aşamasında Uygulanan Yöntem ………………………………….. 17
3.2.2. Anket Aşamasında Uygulanan Yöntem ………………………………………. 18
4.2.3. Verilerin Analizi Aşamasında Uygulanan Yöntem …………………………… 19
   
4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA ………………………………… 25
2.1. Avrupa Birliği Hibe Destekli Projelerin Uygulandığı Bölgeler …………………. 29
2.2. Avrupa Birliği Hibe Destekli Projelerden Yararlanan Aktörlerin Özellikleri …… 45
2.3. Avrupa Birliği Hibe Projelerinin Başarı Durumları ……………………………… 60
   
5. SONUÇ VE ÖNERİLER ………………………………………………………… 70
KAYNAKÇA ………………………………………………………………………… 75
EKLER ………………………………………………………………………………. 88
ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………………. 90

Bilimsel Etik Bildirim Sayfası (Tezli YL) Örneği

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım [Tezin Başlığı] adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

… / … / 201..

                                                                                                                                       İmza

Öğrencinin Adı Soyadı

Bilimsel Etik Bildirim Sayfası (Tezsiz YL)

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi olarak sunduğum [Dönem Projesinin Başlığı] adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyduğumu, dönem projesi içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, dönem projesi yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu taahhüt ederim.

… / … / 201..

                                                                                                                                       İmza

Öğrencinin Adı Soyadı

Tez Kabul ve Onay Sayfası Örneği

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 [Öğrencinin Adı Soyadı] tarafından hazırlanan  [Tezin Adı] başlıklı bu çalışma, [Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda [oybirliği/oy çokluğuyla] başarılı bulunarak jürimiz tarafından [Anabilim Dalının Adı] Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvanı, Adı ve Soyadı)

Başkan           : …………………………………….            İmza: …………………..

Danışman      : .……………………………………            İmza: …………………..

Üye                 : .……………………………………            İmza: …………………..

                                                                      ONAY

Bu Tez, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun …../…./ 201.. tarih ve ……….. sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir.

Unvanı Adı Soyadı

Enstitü Müdürü

Önsöz Sayfası Örneği

ÖNSÖZ

[Tezin Adı] konusu, günümüz işletmelerinin rekabetçi konumlarını sürdürmelerinde giderek önem kazanan “tüketici odaklı” yaklaşımlar bağlamında üzerinde durulmaya değere bulunmuştur.     

Bu çalışmanın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen danışman hocam  [Danışmanın Unvanı Adı SOYADI]’a; tezin yazım aşamasında ve tashihinde katkılarını esirgemeyen [kişilerin adı soyadı]’a ve eğitim hayatım boyunca yetişmemde katkısı olan tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Çalışmamı tamamlamam konusunda moral ve motivasyonumu üst düzeyde tutmama yardımcı olan aileme şükranlarımı sunarım.

…./…./ 201..

Öğrencinin Adı SOYADI

Türkçe Tez Özeti

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Özeti

Tezin Başlığı :
Tezin Yazarı :
Danışman      :
Anabilim Dalı:
Bilim Dalı      :
Kabul Tarihi :
Sayfa Sayısı   : … (ön kısım) + ….. (tez) + ….. (ekler)
  Özette tezin amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) ile bulguların çıkarımları kısa ve açık bir tarzda belirtilmelidir. Ancak bunlar başlıklar şeklinde verilmemelidir. Kısacası, bir okuyucu veya jüri üyesi tezin özet kısmını okuduğunda tezin amacı,  araştırma soruları, izlenen yöntem, analiz yaklaşımı ile bulgulara ilişkin genel bir kanaate sahip olabilmelidir.                                
Anahtar Kelimeler:

İngilizce Tez Özeti (Abstract) Örneği

Bingol Üniversity Institute of Social Sciences Abstract of Master’s Thesis

Title of the Thesis:
Author                 :
Supervisor           :
Department         :
Sub-field              :
Date                     :
                                           
Key Words:

Kısaltmalar Listesi Örneği

KISALTMALAR

AB                  Avrupa Birliği

a.g.e.               Adı geçen eser

A.Ş.                 Anonim Şirket

BM                 Birleşmiş Milletler

Böl.                 Bölüm

DPT               Devlet Planlama Teşkilatı

Fak.                Fakülte

FAO               Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agricultural Organization)

GB                  Gümrük Birliği

IMF                Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)

Ltd. Şti.          Limited Şirket

Mad.               Madde

p.                     Page

s.                     Sayfa

TC                  Türkiye Cumhuriyeti

Tic.                 Ticaret

vd.                  Ve diğerleri

Tablo Listesi Örneği

TABLO LİSTESİ    (14 Punto)

Tablo No Sayfa
Tablo 1.1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu ………….……………………………….                                                                                    5
Tablo 1.2: 1950-1960 Dönemi Enflasyon Göstergeleri ….………………………….                                                                                     5
Tablo 1.3: ……………………………………………….…………………………….                                                                                    6
Tablo 2.1: ……………………………………………………………………………..                     9
Tablo 3.1: .…………………………………………………………………………….                     12

Şekil Listesi Örneği

ŞEKİL LİSTESİ    (14 Punto)

Şekil No Sayfa
Şekil 1.1: Klasik Anlayışta Kalite Maliyet İlişkisi ..…….…………………………..                                                                                     3
Şekil 3.1: Kırsal Turizm Döngüsü ……………………….………………………….                                                                                    11
Şekil 4.1: .……………………………………………….…………………………….                                                                                    36
Şekil 4.2: …………………………………………………………………………………                     59
Şekil 4.3: …………………………………………………………………………………                    62

Özgeçmiş Örneği

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi

LİSANS EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite
Fakülte
Bölüm

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce KPDS (…..)   ÜDS (….)   TOEFL (….)   EILTS (….)

İŞ DENEYİMİ

Çalıştığı Kurum
Görevi/Pozisyonu
Tecrübe Süresi

KATILDIĞI

Kurslar
Projeler

İLETİŞİM

Adres
E-mail

TEZ KILAVUZUNUN HAZIRLANMASINDA YARARLANILAN KAYNAKLAR

·         Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Erciyes Üniversitesi Erciyes İletişim Dergisi Yazım Kuralları

·         Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

·         Cumhur Ertekin vd (2002).  Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar. TUBA Yayınları


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?